Leveät keskimerkinnät voivat vaikuttaa liikenneturvallisuuteen merkittävästi


Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) liikennealan tutkimuksessa arvioimme leveiden keskimerkintöjen vaikutusta liikenneturvallisuuteen ja selvitimme kokeilunalueen asukkaiden mielipiteitä. Päätulos on, että leveät keskimerkinnät voivat vähentää henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia jopa parikymmentä prosenttia. Tutkimus toteutettiin opinnäytetyönä, jonka tilaajana toimi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Vastaajat Riihimäen seudulta

Opinnäytetyön käytännön selvityskohteena oli Hämeen alueen päätieverkkoon kuuluvan kantatie 54:n leveän keskimerkinnän kokeilujakso Riihimäen ja Lahden välisellä tieosuudella. Lisäksi työssä syvennyttiin leveiden keskimerkintöjen historiaan Suomessa ja ulkomailla sekä Suomessa tehtyihin tutkimuksiin aiheesta.

Kyselyä varten kohderyhmäksi valittiin satunnaisesti 700 ihmistä, jotka olivat 18–70-vuotiaita rekisteriin merkittyjä auton haltijoita kokeilualueen varrelta. Vastausinnokkuus oli mielestämme yllättävän suuri. Ennen kyselyn lähettämistä arvioitiin, että vastausprosentiksi saadaan n. 10–15, mutta lopullinen vastausprosentti oli yli 30.

Vastaajat arvostivat leveitä keskimerkintöjä

Kyselytulosten perusteella voidaan todeta, etteivät leveät keskimerkinnät juurikaan vaikuta ihmisten ajokäyttäytymiseen. Ihmisiä pyydettiin arvioimaan oman ajokäyttäytymisen ohella muiden kuljettajien ajokäyttäytymisen muutosta. Suurta eroa oman tai muiden käyttäytymiseen ei ollut, sillä vastaukset vastasivat suurelta osin toisiaan.

Suurimmat vaikutukset olivat turvavälissä, ajolinjassa ja ohitustiheydessä. Joka kymmenes koki turvavälinsä kasvaneen, joka seitsemäs arvioi ohittavansa harvemmin ja jopa joka viides ajoi lähempänä kaistan reunaviivaa. Kyselyn perusteella lähes kaksi kolmasosaa koki, että leveät keskimerkinnät ovat liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden ja ajomukavuuden kannalta hyödylliset ja niitä tulisi tehdä lisää.

Pyöräily aiheutti kahtiajakoa vastaajissa. Vaikka päällystetyn pientareen leveys oli kaventunut huomattavasti, puolet vastaajista koki että pyöräilijän ohittaminen on entistä helpompaa ja turvallisempaa. Pyöräilijät ja mopoilijat kokivat pientareen kuitenkin liian kapeaksi ja kulkuneuvon ajautuvan helposti täristäviin jyrsintöihin, mikä hankaloittaa kulkemista. Tästä päädyttiinkin suosittelemaan vähintään metrin levyistä päällystettyä piennarta kantatiellä 54 käytetyn 70 cm sijaan.

Neljäkymmentä prosenttia vastaajista jätti avointa palautetta, josta puolet oli positiivista ja puolet negatiivista. Negatiivisessa palautteessa korostui pyöräilijöiden kaventunut tila, positiivisessa palautteessa puolestaan ohittamisen helpottuminen.

Leveät keskimerkinnät vähentävät henkilövahinkoon johtaneita ohitus-, kohtaamis- ja vasemmalle suistumisonnettomuuksia jopa viidenneksellä.

Leveiden keskimerkintöjen vaikutukset ajokäyttäytymiseen ovat melko vähäiset, mutta vaikutus liikenneturvallisuuteen voi siitä huolimatta olla merkittävä. Selvityksemme perusteella voidaan arvioida, että leveät keskimerkinnät vähentävät henkilövahinkoon johtavia ohitus- ja kohtaamisonnettomuuksia sekä vasemmalle suistumisia 17–21 prosenttia. Onnettomuuslukuina tämä tarkoittaa, että useita kuolemaan tai henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia poistuu kokonaan.

Toteuttajina olemme tyytyväisiä: opinnäytetyön tekijän näkökulmasta Uudenmaan ELY-keskuksen tarjoama aihe oli innostava, sillä se liittyy läheisesti liikenneturvallisuuteen. Tutkimuksen teon myötä oli mahdollista kasvaa opiskelijasta tämän aihealueen asiantuntijaksi. Aito työelämäyhteistyö eri sidosryhmien välillä oli mielenkiintoinen kokemus. Keskeistä on, että työn tilaaja ELY-keskuksen Marko Kelkka pitää toteutusta ja tuloksia hyödyllisinä. Yhteistyö HAMKin kanssa oli hänen mielestään sujuvaa ja työn lopputulos oli laadukas. Opinnäytetyön ohjaajan näkökulmasta työ oli kiinnostava ajankohtaisuutensa sekä suoran käytännön yhteyden vuoksi.

Leveän keskimerkinnän pääkohdat:

  • Leveän keskimerkinnän tavoitteena on siirtää kohtaavia ajoneuvoja kauemmaksi toisistaan sekä tuottaa kuljettajalle vaikutelma kapeammasta tiestä ja parantaa näin liikenneturvallisuutta.
  • Leveä keskimerkintä on n. metrin levyinen alue, johon kuuluvat 20 cm leveät tiemerkinnät yleisesti käytössä olevien 10 cm merkintöjen sijaan, sekä täristävät jyrsinnät, jotka herättelevät kuljettajaa ajoneuvon ajautuessa kaistan reunaan tai lähelle keskiviivaa.
  • Merkintää voidaan Liikenneviraston luvalla kokeilla vilkasliikenteisillä kaksikaistaisilla maantiellä, joilla päällyste on riittävän leveä (vähintään 9,5 m) ja nopeusrajoitus pääosin vähintään 80 km/h.

Teksti perustuu Eino Lahtisen opinnäytetyöhön, joka on luettavissa osoitteessa www.theseus.fi ja ELY-keskuksen raportteja 30/2016 osoitteessa www.doria.fi. Työ oli Uudenmaan ELY-keskuksen tilaama.

Kirjoittaja

Eino Lahtinen valmistui liikennealan insinööriksi toukokuussa 2016. Hän on myös työskennellyt opiskelija-assistenttina HAMKissa.

Janne Rautio on liikennealan opettaja Hämeen ammattikorkeakoulussa. Hän toimi Lahtisen opinnäytetyön ohjaajana.

Viittausohje:
Lahtinen, E. & Rautio, J. (2016). Leveät keskimerkinnät voivat vaikuttaa liikenneturvallisuuteen merkittävästi. HAMK Unlimited Magazine 15.8.2016. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/teknologia-ja-liikenne/leveat-keskimerkinnat-voivat-vaikuttaa-liikenneturvallisuuteen-merkittavasti/

 

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Liikennealan koulutus »
Print Friendly, PDF & Email

Tags:  keskimerkinnät liikenneturvallisuus opinnäytetyö
Previous Post
Tehoa teatterin myyntiin ja markkinointiin
Next Post
HAMK Unlimited rakentaa HAMK‑yhteisön itsetuntoa
You might also like


More Story
Tehoa teatterin myyntiin ja markkinointiin
Marraskuussa 2015 sai Riihimäen teatterissa ensi-iltansa Possujuhlat‑niminen pikkujoulukomedia, jonka ympärille toimeksiantomme...