Lähdetään liikenteeseen – aloitetaan itsestä

Esimerkki matkapäiväkirjasta.


Ihmisten päivittäiseen liikkumistarpeeseen vaikuttavia tekijöitä on monenlaisia ja niiden tutkiminen ja ymmärtäminen on liikennealan osaajalle välttämätöntä. Liikennealan opinnot aloitetaankin tutkimalla opiskelijan omaa liikkumista ja siitä syntyvää liikennettä.

Opintojen alkuun liittyvä tietopaketti toimitetaan opintonsa aloittaville kesän aikana. Paketin mukana on ohjeet oman liikkumisen seurantaan ja matkapäiväkirjan täyttämiseen. Liikkumisen seuranta suoritetaan siis jo ennen opintojen alkua. Ennakkotehtävässä kerätään tietoa opiskelijan omasta liikkumisesta alalle tyypillisellä tutkimusmenetelmällä, joten tehtävä orientoi monipuolisesti alaan ja alkaviin opintoihin.

Matkapäiväkirjaa opiskelijat täyttävät kynällä ja paperilla yksinkertaiselle lomakkeelle. Lomakkeelle kirjataan yhden viikon ajalta tiedot kaikista matkoista. Kirjattavia tietoja ovat mm. matkan alun ja lopun määränpäät kellonaikoineen, kulkutapa, jolla matka tehtiin sekä matkan ensisijainen tarkoitus. Täyttämällä omaa matkapäiväkirjaa opiskelija luo itselleen aineiston, jota käytetään opintojen alussa harjoitustöiden materiaalina. Aineiston käsittelyä harjoitellaan yhdessä ja siitä jalostetaan liikenteelle ominaisia tunnuslukuja, kuten matkojen lukumääriä, matkoihin käyttävää aikaa ja kilometreinä mitattavaa suoritetta. Omia tuloksia verrataan alan tutkimustietoon.

Matkapäiväkirja tarjoaa monipuolisia harjoitusmahdollisuuksia

Oman liikkumisen analysointi tarjoaa useita mahdollisuuksia liikennealan opetukseen. Liikkumistarve käsitteenä on helppo avata, kun opiskelija pohtii omaan liikkumiseensa vaikuttavia tekijöitä. Kun asiaa lähestytään oman liikkumisen kautta, on opiskelijalla mahdollisuus tarkemmin pohtia ja ymmärtää syitä, jotka vaikuttavat liikkumisen tarpeeseen ja valintoihin, joita liikkumisen suhteen tehdään. Matkapäiväkirjasta syntyvän pienen aineiston käsittely mahdollistaa toimisto-ohjelmien peruskäytön harjoittelun. Aineistosta on mahdollisuus laskea yksinkertaisia tunnuslukuja ja tuottaa havainnollistavia taulukoita ja kaavioita. Näiden pohjalta laadittu lyhyt henkilökohtainen raportti toimii opintojen ensimmäisenä kirjoitusharjoituksena. Oikean tiedon löytäminen ja merkityksen ymmärtäminen on keskeinen osa opintoja ja sitä harjoitellaan opintojen alusta alkaen. Tehtävään kuuluu aiheeseen liittyvän tutkimustiedon etsiminen ja oman liikkumisen vertailu tutkimustietoon. Kaikki nämä yhden harjoituksen kautta suoritettavat tehtävät toteutuvat liikenneinsinöörin opintojen alussa, ensimmäisen kahdeksanviikkoisen moduulin aikana.

Tehtävää tehdessään moni opiskelija on yllättynyt oman liikkumisensa luonteesta. Samalla myös opiskeltavan alan sisältö on täsmentynyt ja osin muuttunut monen opiskelijan mielessä. Oma mielikuva liikenteestä täydentyy ja monipuolistuu harjoituksen myötä. Monelle opiskelijalle oman aiemman arkipäivän liikkumisen ulkopuolella oleva ilmiö on kokonaan vieras. Kaikilla ei ole kokemusta esimerkiksi joukkoliikenteen käytöstä.

Arvot vaikuttavat liikkumispäätöksiin

Opiskelijoiden ”Minä liikkujana” -raporteista on käynyt ilmi, että harjoitus yhdessä ensimmäisen moduulin muun opetuksen kanssa on käynnistänyt pohdintoja oman liikkumiseen liittyen. Osa opiskelijoista on päätynyt jopa pohtimaan arvoja, joiden pohjalta he ovat liikkumispäätöksiään tehneet. Opintojen aloitus on monen opiskelijan elämässä suuri muutos. Raporteista käy ilmi, että osa opiskelijoista näkee tämän muutoksen mahdollisuutena muuttaa omaa toimintaansa. Käytännön tavoitteeksi opiskelijat ovat nimenneet mm. oman auton käytön vähentämisen lyhyillä matkoilla ja pyöräilyn määrän lisäämisen. Harjoituksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on ymmärtää oman käytöksen taustalla olevia tekijöitä ja havaita, että ihmiset tekevät valintoja toisistaan poikkeavalla tavalla, erilaisiin arvoihin perustuen. Näiden erojen olemassaolon ymmärtäminen on keskeistä alan suunnittelua tehtäessä.

Harjoitus on kehittynyt ja kasvanut muutaman vuoden aikana. Nykyinen toteutus vastaa hyvin tavoitteitaan. Tehtävän suorittamisen ohjeistusta ja tehtävän tarkempaa rajaamista on mahdollisuus vielä kehittää, mutta tällaisenakin harjoitus palvelee alaan tutustumista hyvin.

Kirjoittaja

DI Rami Tervo toimii HAMKissa liikennealan lehtorina.

Viittausohje:
Tervo, R. (2018). Lähdetään liikenteeseen – aloitetaan itsestä. HAMK Unlimited Professional 30.5.2018. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/teknologia-ja-liikenne/lahdetaan-liikenteeseen

 

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Liikenneala »
Print Friendly, PDF & Email

Tags:  asenne liikenne matkapäiväkirja opintojen aloitus orientaatio
Previous Post
Lääkehoitomoduuli osana maahanmuuttajasairaanhoitajien täydennyskoulutusta
Next Post
Developing a Hamkoid through experimentation
You might also like


More Story
Lääkehoitomoduuli osana maahanmuuttajasairaanhoitajien täydennyskoulutusta
Urareitti-hankkeessa selvitettiin, millaista täydennyskoulutusta tarvitaan, jotta EU-/ETA-alueen ulkopuolella koulutuksen...