Tukiverkostot cleantech-yritysten kansainvälistymiseen


Cleantech-yrityksille on Suomessa useita verkostoja, joiden tarkoitus on kannustaa saman alan yrityksiä yhteistyöhön ja oppia yhdessä parantamaan cleantech-yritysten kasvu- ja vientimahdollisuuksia. Tässä artikkelissa esittelemme merkittävimpiä verkostoja, joista kansainvälistyvä cleantech-yritys voi hyötyä. Artikkelin lopussa on erityisesti cleantech-yrityksille koottu kattava lista neuvontaa ja tukea tarjoavista verkostoista.

Cleantech on yksi Suomen valtion pääkehityskohteista ja Elinkeinoelämän keskusliiton keskeisiä vaikutusaloja (Elinkeinoelämän keskusliitto n.d.). Cleantech sekä bio- ja kiertotalous ovat globaalisti voimakkaasti kasvavia aloja. Jo nyt biotalous- ja cleantech-toimiala on Suomen suurin vientisektori (Business Finland 2018a). Suomi on saavuttanut maailman johtavan maan aseman energian- ja ympäristöalan tutkimuksessa: kolmasosa Suomessa tutkimukseen ja kehitystyöhön panostettavasta julkisesta rahoituksesta osoitetaan cleantechiin. Kestävään kehitykseen panostaminen on järkevää Suomessa, sillä maamme ilmasto on karu ja meiltä puuttuvat fossiilisten polttoaineiden varannot (Export Finland 2018a).

Business Finland tähtää ulkomaille

Luultavasti tunnetuin toimija on Business Finland, joka tarjoaa kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalveluita suomalaisille yrityksille, alasta riippumatta. Se pyrkii kokoamaan yhteen kaikki keskeisimmät toimijat ja työllistää noin sata henkilöä. Toimintamalleja on useita, esimerkiksi uusille markkinoille suuntaavaa go to market -palvelu, liiketoiminnan konsultointipalvelut, jakelukanavien ja logistiikan erityispalvelut ja näihin liittyvät oppaat sekä erilaiset kasvuohjelmat ja delegaatiomatkat kohdemarkkinoihin tutustumiseksi. (Business Finland 2018b.)

Cleantech Finland on yksi Business Finlandin teemoista, joihin se panostaa toimintaansa. Sen tarkoituksena on auttaa cleantech-alalla toimivia suomalaisyrityksiä kansainvälistymisessä ja nostaa Suomi cleantech-alan asiantuntijamaaksi maailmassa. Tukitoimenpiteiden alueellisessa kohdistamisessa pääpaino on Euroopassa, Venäjällä, Intiassa, Kiinassa sekä Brasiliassa. (Export Finland 2018a). Cleantech Finland tarjoaa yrityksille näkyvyyttä ja kontakteja. Sen verkostossa on mukana noin 250 kotimaista cleantech-yritystä. Verkoston jäseneltä vaaditaan tiettyjen kriteerien täyttämistä: yrityksen tulee olla sitoutunut kehittämään cleantech -toimintaansa, yrityksellä tulee olla merkittävään ympäristöä koskettavaan ongelmaan ratkaisu sekä sen suunnitelmissa on oltava kansainvälistyminen. Lisäksi yrityksellä tulee olla määritettynä kasvutavoitteet, ja toiminnan on oltava vastuullista. (Export Finland 2018b.)

Aiemmin Finpro-nimellä tunnetut, nyt Business Finlandin alla toimivat kansainvälistymispalvelut tarjoavat vinkkejä ja suoria kontakteja verkostoitumiseen ja kansainvälistymisen ensiaskeliin. Cleantech-yritykselle voidaan tarjota työkaluja ja sparrausta kansainvälistymisen edellytysten arviointiin, realistisien tavoitteiden asettamiseen ja tehokkaiden etenemistapojen suunnitteluun. Neuvontapalvelussa tarjotaan kansainvälistymisneuvontaa, joka on kokemukseen pohjautuvaa asiantuntemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta haasteineen. Tarjolla on myös apua kansainvälistymiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen, kuten Laivauskäsikirja, joka on hyvin kattava hakuteos vientiä ajatellen. (Export Finland 2018b.)

Finnvera tarjoaa rahoitusta ja asiantuntemusta yrityksen erilaisiin tarpeisiin. Kansainvälistymistä varten haettavana on Kansainvälistymislaina ja Kansainvälistymistakaus (Finnvera 2018). Finnveran rahoitusta voi hakea myös tilanteissa, joissa rahoitus ei ole järjestynyt markkinaehtoisilta rahoittajilta ja yritys voi myös käyttää Finnveran takauksia vakuutena eri rahoitustahoilta saatavia lainoja vastaan. Finnveran takauksen ansiosta rahoituksen saaminen muilta rahoitustahoilta on helpompaa, jos yrityksen omat vakuudet eivät riitä. (Team Finland n.d.)

Suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus saada Business Finlandin osana nykyään toimivan Tekesin Market Access-ohjelmista liiketoimintasuunnitelma Yhdysvaltojen, Kiinan tai Kaakkois-Aasian markkinoille. Jokainen yritys saa oman yksilöllisen liiketoimintasuunnitelman, jonka toteutuksesta vastaa eri alojen kokeneiden ammattilaisten tiimi. Market Access -ohjelmiin osallistujat voivat saada rahoitusta osallistumiskuluihin Tekesiltä. Lisäksi hieman tuntemattomampi on Business Finlandin Trade Fair -messuavustus, joka on itse asiassa Tekesin tukimuoto. Avustusta myönnetään suomalaisten vähintään neljän pk-yrityksen muodostamalle ryhmälle kansainvälisiin messuhankkeisiin. Avustus voi olla enintään 50 prosenttia messuhankkeen hyväksyttävistä kustannuksista ja enintään 3000 euroa yksittäistä yritystä kohden. Yritysten yhdessä työskentely lisää kustannustehokkuutta. Yrityksillä tulee olla kasvuhalua ja halua kansainvälistymiseen sekä kannattavan vientitoiminnan edellytykset. (Team Finland n.d.)

Alueelliset toimijat ovat helposti lähestyttäviä aloituspaikkoja kansainvälistymiseen

Kansainvälistymisen tukena ovat myös alueelliset ELY-keskukset. Cleantech-yritysten on mahdollisuus saada ELY-keskuksen myöntämää kehittämisavustusta liiketoimintansa kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. Kehittämisavustuksen pääpainopisteenä on mahdollista saada avustusta investointeihin 10–35 prosenttia hankkeen menoista ja enintään 50 prosenttia kehittämistoimenpiteisiin liittyvistä menoista (ELY-keskus 2018b). ELY-keskukset tarjoavat kasvu- ja kansainvälistymishaluisille pk-yrityksille seuraavia kansainvälistymispalveluja:

  • vienti- ja kansainvälistymisneuvonta
  • kansainvälistymisen rahoitusneuvonta ja -tuki
  • ohjaus eri tietolähteisiin ja yhteistyökumppaneiden palveluihin
  • kansainvälistymistapahtumat.

ELYn myöntämällä kehittämisavustuksella voidaan saada tukea cleantech-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen. (ELY-keskus 2018a.)

Kasvu Open on viime aikoina saanut paljon medianäkyvyyttä. Se kertoo olevansa Suomen suurin pk-yritysten kasvun tukemisen sparrausohjelma, johon osallistuminen on ilmaista. Kasvu Open -tapahtumia järjestetään eri puolilla Suomea toimialueittain. Ohjelman aikana yrittäjä saa tukea liikevaihdon tai henkilöstömäärän kasvattamiseen, uuden tuotteen lanseeraamiseen tai kansainvälistymisen mahdollisuuksien selvittämiseen toimialansa ja alueensa parhailta asiantuntioilta, sijoittajilta ja kokeneilta yrittäjiltä. (Kasvu Open 2016.) Uutuusarvonsa vuoksi cleantech-alan yritykset voisivat mielestämme suoriutua Kasvu Openissa hyvin. Lisäksi Keskuskauppakamari ja kauppakamarit tukevat osaltaan yritysten kansainvälistymistä. Palvelutarjontaan kuuluu muuan muassa KasvuCamp, jossa yritys saa testata oman kasvunsa ja kansainvälistymisensä mahdollisuuksia (KasvuCamp 2016). Yrittäjien apuna on asiantuntija- ja mentoritiimi, jonka avulla yritys voi rakentaa omaa toimintasuunnitelmaa kasvun ja kansainvälistymisen toteuttamiseksi. (Kauppakamari n.d.).

Suomen Yrittäjien kansainvälistymistä tukevan toiminnan tarkoituksena on pienentää kansainvälistymisen riskejä ja madaltaa kansainvälistymisen kynnystä pienille ja keskisuurille cleantech -yrityksille. Kansainvälinen yhteyshenkilöverkosto tarjoaa ilmaista puhelu- ja sähköpostineuvontaa asioissa, jotka eivät vaadi vastaajalta erityistä selvitystyötä. Kansainvälinen yhteyshenkilöverkosto kattaa Euroopan, Pohjois-Amerikan, Etelä-Amerikan, Arabimaat, Afrikan, Australian ja Intian. Yrittäjien internetsivuilla on saatavilla ilmaiseksi jokaisen luettavissa oleva Opas kansainvälistymiseen. (Yrittäjät 2017).

Kansainvälisillä markkinoilla toimiminen

Verkostoituminen on yksi cleantech-yritysten menestystekijöistä. Kansainvälisessä kilpailussa menestyäkseen yrityksiltä edellytetään sekä kansainvälisen toimintaympäristön että liiketoimintakäytäntöjen ymmärtämistä. Cleantech-yritykset voivat osallistua yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa esimerkiksi EU:n rahoittamiin hankkeisiin, joissa kansainvälistymisen tukeminen on keskiössä. Kumppaniverkostoon voi kuulua yllämainittuja verkostotoimijoita tai esimerkiksi yliopisto tai ammattikorkeakoulu.

Lähteet ja linkkejä lisätietojen hakemiseen

Business Finland (2018a). Cleantech, bio- ja kiertotalous. Haettu 7.5.2018 osoitteesta https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/verkostot/biotalous-ja-cleantech/lyhyesti/

Business Finland. (2018b). Kasva uusille markkinoille. Haettu 28.3.2018 osoitteesta https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/kansainvalisty-ja-kasva/lyhyesti

ELY-keskus (2018a). Yrityksen kansainvälistyminen. Haettu 28.3.2018 osoitteesta http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kansainvalistyminen

ELY-keskus (2018b). Yrityksen kehittämisavustus. Haettu 28.3.2018 osoitteesta https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus#.Wecvbmi0NPY

Elinkeinoelämän keskusliitto (n.d.). Cleantech kattaa kaikki toimialat. Haettu 27.4.2018 osoitteesta https://ek.fi/mita-teemme/energia-liikenne-ja-ymparisto/cleantech-suomessa

Export Finland (2018a). Cleantech Finland vauhdittaa suomalaisen ympäristöliiketoiminnan kasvua. Haettu 27.4.2018 osoitteesta http://www.exportfinland.fi/ohjelmat/cleantech-finland

Export Finland (2018b). Team Finland kasvuohjelmat. Haettu 27.4.2018 osoitteesta http://www.exportfinland.fi/kansainvalistyminen/ohjelmat

Finnvera (2018). Haettu 28.3.2018 osoitteesta https://www.finnvera.fi

KasvuCamp (2016). Kuinka paljon hyötyä on, innostuksesta, rohkeudesta ja kunnianhimosta, jos et tiedä mitä olet tekemässä? Haettu 28.3.2018 osoitteesta http://kasvucamp.fi

Kasvu Open (n.d.). Mikä Kasvu Open? Haettu 27.4.2018 osoitteesta https://www.kasvuopen.fi/mika-kasvu-open

Kauppakamari (n.d.). Kasvu ja kansainväliset asiat. Haettu 28.3.2018 osoitteesta https://kauppakamari.fi/kansainvaliset-asiat

Team Finland (n.d.). Team Finland -verkosto auttaa yrityksesi maailmalle. Haettu 28.3.2018 osoitteesta http://team.finland.fi/etusivu

Yrittäjät (2017). Mitä on joukkorahoitus. Haettu 28.3.2018 osoitteesta https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/kansainvalistyminen/kansainvalistymisen-ja-kasvun-palvelut-ja-rahoitus-2017/mita

Kirjoittajat

Sirpa Kuivaniemi, Sirpa Lepola, Anette Nikander ja Annika Saarela ovat Hämeen ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijoita. Artikkeli perustuu heidän opintojensa osana tekemään tutkimusprojektiin, jossa he analysoivat ja arvioivat tapoja, joilla suomalaisten cleantech-alan yritysten kansainvälistymistä voidaan tukea. Artikkeli on tiivistelmä tutkimuksen keskeisistä tuloksista.

KTT Minttu Lampinen toimii yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen yksikössä yliopettajana ja osallistui asiantuntijana CleanExport-hankkeeseen.

Viittausohje:
Kuivaniemi, S., Lepola, S., Nikander, A., Saarela, A. & Lampinen, M. (2018). Tukiverkostot cleantech-yritysten kansainvälistymiseen. Teoksessa M. Lampinen (toim.) CleanExport. HAMK Unlimited Professional 9.5.2018. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/biotalous-ja-luonnonvara-ala/tukiverkostot-cleantech-kansainvalistymiseen

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

CleanExport -hanke »
Print Friendly, PDF & Email

Tags:  cleantech kansainvälistyminen liiketalous myynti
Previous Post
Suositukset ammatillisesta suomi toisena kielenä -opetuksesta moduulirakenteisessa sairaanhoitajien täydennyskoulutuksessa
Next Post
Moduulirakenteinen täydennyskoulutusmalli maahan muuttaneille sairaanhoitajille
You might also like


More Story
Suositukset ammatillisesta suomi toisena kielenä -opetuksesta moduulirakenteisessa sairaanhoitajien täydennyskoulutuksessa
Tässä artikkelissa tarkastellaan ammatillisen suomen kielen opetusta maahanmuuttajasairaanhoitajien pätevöitymiskoulutuksessa....