Home / Kirjoittajan ohjeet

Kirjoittajan ohjeet

HAMK Unlimited on Hämeen ammattikorkeakoulun toimittama open access -julkaisualusta.

Alustalla julkaistaan kolmea eri lehteä: Professional, Journal ja Scientific. Kaikille on omat kirjoitusohjeensa alla, ja lisäksi kaikkia koskevat yleiset ohjeet. Hamkilaisen kirjoittajan tulee lisäksi tutustua sisäiseen ohjeeseen, joka löytyy täältä.

Toimitukseen voi ottaa yhteyttä jo ideointivaiheessa: julkaisut@hamk.fi. Jos suunnittelet kokoelma- tai av-julkaisun tekoa, ota yhteyttä hyvissä ajoin.

Käsikirjoitus lähetetään arvioitavaksi aineistolomakkeella. Lomakkeella annetaan myös muita tietoja, joten siihen kannattaa tutustua huolellisesti etukäteen.

TOIMITUSKUNTA

HAMK Unlimitedin päätoimittaja, strategisen viestinnän päällikkö Maria Lassila-Merisalo ja julkaisukoordinaattori Jaana Lamberg toimittavat HAMK Unlimitedia. Lisäksi HAMKissa toimii toimituskunta, joka linjaa ja seuraa julkaisutoiminnan kehittämistä.

Toimituskunta (toimikausi 2015–2017):

Mervi Friman pj.
Sinikka Luokkanen
Janne Salminen
Lotta Linko
Mona-Anitta Riihimäki
Tapani Pöykkö
Paula Rantamaa
Leena Ahonen
Pirjo Seddiki
Mikko Mäntyneva
Taina Juurakko-Paavola
Jaakko Helander
Lea Mustonen
Tiina Vuorio
Jussi Horelli
Heikki Ruohomaa
Saija Karevaara
Anne-Maria Korhonen

Maria Lassila-Merisalo, päätoimittaja, HAMK Unlimited
Jaana Lamberg, julkaisukoordinaattori, HAMK Unlimited

LEHDET

PROFESSIONAL-lehdessä julkaistaan joko suurelle yleisölle tai ammattiyhteisölle suunnattuja tekstejä tai muita julkaisuja, jotka perustuvat tekijän asiantuntijuuteen. Julkaisu voi olla esimerkiksi katsaus oman alan koulutuksen kehitykseen tai perusteltu kannanotto ajankohtaiseen keskusteluun.

Professional-tekstin rakenne on vapaa, ja erilaiset muodot ovat sallittuja, jopa toivottuja (esimerkkejä tietotekstin rakenteesta). Professional-lehteen kutsutaan myös audiovisuaalisia julkaisuja. Podcast- ja videojulkaisuista ennakkoarvioidaan käsikirjoitus, joten niistä tulee olla yhteydessä toimitukseen heti suunnitteluvaiheessa.

Tekstin ohjepituus on 3000–8000 merkkiä, sisältäen välilyönnit. Tekstissä ei ole välttämätöntä käyttää ulkopuolisia lähteitä, mutta mikäli niitä käytetään, niihin viitataan HAMKin APA-mallin mukaisesti.

Professional-tekstin julkaisemisesta päättää päätoimittaja yhdessä kahden julkaisun ennalta arvioineen HAMKin toimituskunnan jäsenen tai heidän valitsemiensa henkilöiden kanssa. Arviointiprosessi on avoin molempiin suuntiin. Tekstiin saatetaan pyytää arvioinnin perusteella muutoksia ennen julkaisua.

JOURNAL-lehden artikkeli esittelee tki-toiminnassa syntyneitä tuloksia, kuten työelämän kehittämishankkeita. Lisäksi Journal-lehdessä voidaan julkaista esimerkiksi väitöslektioita ja kirjallisuuskatsauksia.

Journal-tutkimusartikkelissa on tutkimusasetelma ja -aineisto. Empiria on pääosassa, ja sitä tukevien lähteiden avulla kirjoittaja osoittaa tuntevansa aiheensa kannalta olennaisen toimintakontekstin ja tradition.

Journal-artikkeli rakennetaan tutkimusartikkelin tai tutkimuksellisen esseen muotoon. Tekstistä tulee löytyä tutkimuksen elementit: teoriatausta, aineisto ja menetelmät, tulokset ja johtopäätökset. Lisävinkkejä artikkelin kirjoittamiseen voi hakea esim. täältä. Kirjoituksen ohjepituus on 10 000–20 000 merkkiä, sisältäen välilyönnit. Lähdeviittauksissa noudatetaan HAMKin APA-mallia.

Journal-artikkelien julkaisemisesta päättää päätoimittaja yhdessä kahden julkaisun ennalta arvioineen HAMKin toimituskunnan jäsenen tai heidän valitsemiensa henkilöiden kanssa. Vertaisarviointi on avoin. Tekstiin saatetaan pyytää arvioinnin perusteella muutoksia ennen julkaisua.

SCIENTIFIC-lehdessä julkaistaan vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita erityisesti soveltavan ja käytäntölähtöisen tutkimuksen aloilta. Artikkeli kirjoitetaan omaan tieteenalaan sopivien käytäntöjen mukaisesti. Rakenteeseen voi ottaa mallia oman alan tieteellisistä aikakauslehdistä. Ohjepituus on max. 50 000 merkkiä (sisältää välilyönnit). Lähdeviittauksissa noudatetaan HAMKin APA-mallia.

Päätoimittaja arvioi, lähetetäänkö käsikirjoitus vertaisarvioitavaksi (desk reject). Vertaisarvioijina käytetään väitelleitä tai vastaavan tasoisia alan asiantuntijoita. Arviointiprosessi on ns. double blind, eli luottamuksellinen. Lehdellä on Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus, ja lehti on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytön edellyttämiä sääntöjä.

Vertaisarvioijalta pyydetään referee-lausunto, jossa hän ottaa kantaa siihen, miten suosittelee käsikirjoituksen kanssa toimittavan. Suositusvaihtoehtoja on neljä:
1) Käsikirjoitus hyväksytään sellaisenaan tieteelliseksi artikkeliksi.
2) Käsikirjoitus hyväksytään tieteelliseksi artikkeliksi vähäisten muutosten jälkeen (selkeät perustelut ja korjausehdotukset).
3) Käsikirjoitus hyväksytään tieteelliseksi artikkeliksi suurten muutosten jälkeen (selkeät perustelut ja korjausehdotukset).
4) Käsikirjoitus ei sovellu tieteelliseksi artikkeliksi (jolloin toimituskunta voi harkita sen julkaisemista Journal-lehdessä).
HAMKin toimituskunta tekee lopullisen päätöksen lausuntojen pohjalta.

YLEISOHJEET

Nämä ohjeet koskevat kaikkia käsikirjoituksia.

TEKSTIN MUOTOILU
Teksti tasataan vasempaan reunaan (ei keskitetä). Tekstissä ei käytetä automaattista tai manuaalista tavutusta tai kappaleiden sisennyksiä. Kappaleen vaihto ilmaistaan tyhjällä rivillä (enter-lyönti).

Pääotsikon lisäksi tekstissä saa olla korkeintaan kaksi otsikkotasoa. Pää- ja alaotsikot muotoillaan selkeästi, jotta niiden eri tasot ilmenevät lukijalle.

HAMK Unlimited -alusta nostaa etusivulle jutun kuvan, otsikon sekä pari ensimmäistä tekstiriviä. Siksi julkaisua ei tule aloittaa otsikolla (esim. johdanto), vaan muutaman virkkeen pituisella ingressillä.

Numerot yhdestä kymmeneen kirjoitetaan auki, sitä suuremmat voidaan merkitä numeroin. Prosentti kirjoitetaan virkkeessä auki, esim. kymmenen prosenttia vastaajista. Sulkeissa voidaan käyttää %-merkkiä, esim. valtaosa vastaajista (62 %).

TAULUKOT JA KUVIOT
Mahdolliset taulukot ja kuviot numeroidaan juoksevasti. Ne sijoitetaan tekstissä oikeille paikoilleen, ei käsikirjoituksen loppuun. Kuvioiden otsikot merkitään kuvan alapuolelle ja taulukon otsikko taulukon yläpuolelle.

Kuviot toimitetaan erillisinä kuvatiedostoina. Lähetä jokaisesta kuviosta (esim. Microsoftin Office-ohjelmilla tehdyt piirrokset) myös alkuperäinen tiedosto.

KUVAT
Jokaiseen julkaisuun kuuluu olennaisena osana kuva. Kuvan ei tule olla aineistosta nostettu taulukko tai käppyrä, vaan mahdollisimman hyvälaatuinen ja houkutteleva valokuva, joka liittyy julkaisun aiheeseen. Ilmoita aina kuvan lähde, ja varmista kuvien tekijänoikeudet ja käyttöoikeus (esim. kuvissa esiintyviltä henkilöiltä on tarvittaessa saatu lupa kuvan käyttämiseen).

Toimita kuvat erillisinä tiedostoina (jpg- tai png-tiedosto). Kuvan vähimmäisleveys on 1000 px, resoluutio 72 ppi ja muotona vaakakuva. Kuvan pienennys ja muu kuvamuokkaus hoituu toimituksessa.

Mikäli et löydä itse sopivaa kuvaa, ilmoita toimitukseen, niin saat apua.

TEKIJÄNOIKEUDET JA -VELVOLLISUUDET

Kirjoittaja antaa HAMK Unlimited -verkkoportaalille julkaisuoikeuden toimittamaansa materiaaliin. Tekijänoikeus ja vastuu mahdollisten muiden materiaaliin liittyvien tekijänoikeuksien (mm. plagiointi) noudattamisesta säilyy kirjoittajalla. HAMK Unlimitedin teksteille tehdään Urkund-plagioinnintarkastus. Kirjoittaja vastaa siitä, ettei aineisto sisällä tutkimuseettisesti arveluttavaa materiaalia.

Toimitus pidättää oikeuden tehdä pieniä teknisiä muutoksia tekstiin (esim. kirjoitusvirheiden korjaus). Suuremmista muokkauksista tai muutoksista neuvotellaan kirjoittajan kanssa.

Toimituksella on oikeus määritellä uudelleen artikkelin julkaisulaji tai ohjata kirjoittaja tekstin sisältöä tai kohderyhmää paremmin vastaavalle julkaisufoorumille.

CC-LISENSSI

HAMK Unlimited on avoimen tieteen hengen mukaisesti open access -alusta, jonka kaikki julkaisut ovat avoimesti ja ilmaiseksi kenen tahansa saatavilla. Lisäksi käytössämme on oletusarvoisesti Creative Commons -lisenssi CC BY-SA, mikä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi jakaa, kopioida ja muokata julkaisua, kunhan mainitsee tekijän nimen, merkitsee linkin alkuperäiseen tuotokseen ja jakaa aineiston edelleen samalla lisenssillä. Mikäli haluat julkaisullesi jonkin muun lisenssin tai haluat pitää kaikki tekijänoikeudet itselläsi, tästä sovitaan erikseen. Ota yhteyttä toimitukseen julkaisut@hamk.fi.

CC-lisensseihin voit tutustua tarkemmin osoitteessa http://creativecommons.fi/valitse/.

KIELENHUOLTO, KÄÄNNÖKSET

Kirjoittaja huolehtii itse julkaisun kielenhuollosta ja käännöksistä.