Home / Kirjoittajan ohjeet

Kirjoittajan ohjeet

HAMK Unlimited on Hämeen ammattikorkeakoulun toimittama open access -julkaisualusta. Alustalla julkaistaan kolmea eri lehteä: Professional, Journal ja Scientific. Kaikki artikkelit ennakkoarvioidaan.

Lehdille on omat kirjoitusohjeensa alla, ja lisäksi kaikkia koskevat yleiset ohjeet. Hamkilaisen kirjoittajan tulee lisäksi tutustua sisäiseen ohjeeseen, joka löytyy täältä.

Toimitukseen voi ottaa yhteyttä jo ideointivaiheessa: julkaisut@hamk.fi. Jos suunnittelet kokoelma- tai av-julkaisun tekoa, ota yhteyttä hyvissä ajoin.

Käsikirjoitus lähetetään arvioitavaksi aineistolomakkeella. Lomakkeella annetaan myös muita tietoja, joten siihen kannattaa tutustua huolellisesti etukäteen.

4.3.2019 alkaen uusiin HAMK Unlimitedissa julkaistuihin Professional- ja Journal-artikkeleihin sovelletaan julkaisumaksuja silloin, kun kirjoittajissa ei ole mukana HAMK-konsernin henkilökuntaa. Julkaisumaksu on tällöin 200 € / artikkeli.

Julkaisumaksu ei koske HAMK Unlimited Scientific -julkaisuja.
HAMK-konsernin opiskelijoiden julkaisuista ei peritä maksua.

HAMKilla on oikeus olla soveltamatta tätä käytäntöä. Ota tarvittaessa yhteys toimitukseen julkaisut@hamk.fi.

TOIMITUSPROSESSI

HAMKin julkaisujen päätoimittaja on FT, dosentti Maria Lassila-Merisalo ja toimittaja on FM Jaana Lamberg.

Kaikissa lehdissä on käytössä desk reject -käytäntö. Professional-lehden julkaisupäätös tehdään toimituksessa, tarvittaessa asiantuntija-arvioiden avulla. Journal-lehteen tarjotuille käsikirjoituksille pyydetään kaksi ennakkoarvioijaa joko HAMKista tai ulkopuolelta. Arviointi on avoin molempiin suuntiin. Scientific-lehdessä noudatetaan tieteellistä vertaisarviontiprosessia, ja arviointi on kaksoissokko. Lopullisen julkaisupäätöksen tekee päätoimittaja arviointilausuntojen pohjalta, toimituskunnassa päätettyjen periaatteiden mukaisesti.

HAMKin julkaisujen toimituskunnan jäsenet ovat:

  • Janne Salminen
  • Laura Vainio
  • Sinikka Luokkanen
  • Kari Helenius
  • Päivi Laaksonen
  • Anna Mikkonen
  • Maria Lassila-Merisalo, pj.
  • Jaana Lamberg, sihteeri.

LEHDET

PROFESSIONAL-lehdessä julkaistaan joko suurelle yleisölle tai ammattiyhteisölle suunnattuja tekstejä tai muita julkaisuja, jotka perustuvat tekijän asiantuntijuuteen. Julkaisu voi olla esimerkiksi katsaus oman alan koulutuksen kehitykseen tai perusteltu kannanotto ajankohtaiseen keskusteluun.

Professional-tekstin rakenne on vapaa, ja erilaiset muodot ovat sallittuja, jopa toivottuja (esimerkkejä tietotekstin rakenteesta). Professional-lehteen kutsutaan myös audiovisuaalisia julkaisuja. Podcast- ja videojulkaisuista ennakkoarvioidaan käsikirjoitus, joten niistä tulee olla yhteydessä toimitukseen heti suunnitteluvaiheessa.

Tekstin ohjepituus on 4000–8000 merkkiä (sisältäen välilyönnit, ei sis. lähdeluetteloa). Tekstissä ei ole välttämätöntä käyttää ulkopuolisia lähteitä, mutta mikäli niitä käytetään, niihin viitataan APA 6 (American Psychological Association, Sixth edition) mukaisesti.

Professional-tekstin julkaisemisesta päättää päätoimittaja. Mikäli tekstiin pyydetään arvioita, arviointi on avoin molempiin suuntiin. Tekstiin saatetaan pyytää arvioinnin perusteella muutoksia ennen julkaisua.

JOURNAL-lehden artikkeli esittelee tki-toiminnan, opetuksen kehittämisen yms. tuloksia ja siinä on tarkasteleva, systemaattinen asetelma. Lisäksi Journal-lehdessä voidaan julkaista esimerkiksi väitöslektioita ja kirjallisuuskatsauksia.

Journal-tutkimusartikkelissa on tutkimusasetelma ja -aineisto. Empiria on pääosassa, ja sitä tukevien lähteiden avulla kirjoittaja osoittaa tuntevansa aiheensa kannalta olennaisen toimintakontekstin ja tradition.

Journal-artikkeli rakennetaan tutkimusartikkelin tai tutkimuksellisen esseen muotoon. Lisävinkkejä artikkelin kirjoittamiseen voi hakea esim. täältä. Kirjoituksen ohjepituus on 10 000–20 000 merkkiä (sisältäen välilyönnit, ei sis. lähdeluetteloa). Lähdeviittauksissa noudatetaan APA 6 -lähdeviittausohjeistoa (American Psychological Association, Sixth edition).

Suomenkielisiin Journal-artikkeleihin liitetään max. 250 sanan pituinen englanninkielinen abstrakti.

Journal-artikkelien julkaisemisesta päättää päätoimittaja kahden toimituksen valitseman henkilön arvioiden pohjalta. Vertaisarviointi on avoin. Tekstiin saatetaan pyytää arvioinnin perusteella muutoksia ennen julkaisua.

SCIENTIFIC-lehdessä julkaistaan vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita erityisesti soveltavan ja käytäntölähtöisen tutkimuksen aloilta. Artikkeli kirjoitetaan omaan tieteenalaan sopivien käytäntöjen mukaisesti. Rakenteeseen voi ottaa mallia oman alan tieteellisistä aikakauslehdistä. Ohjepituus on max. 50 000 merkkiä (sisältäen välilyönnit, ei sis. lähdeluetteloa). Lähdeviittauksissa noudatetaan noudatetaan APA 6 -lähdeviittausohjeistoa (American Psychological Association, Sixth edition).

Suomenkieliseen Scientific-artikkeleihin liitetään max. 250 sanan pituinen englanninkielinen abstrakti.

Päätoimittaja arvioi, lähetetäänkö käsikirjoitus vertaisarvioitavaksi (desk reject). Arviointiprosessi on ns. double blind, eli luottamuksellinen. Lehdellä on Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus, ja lehti on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytön edellyttämiä sääntöjä.

Vertaisarvioijalta pyydetään referee-lausunto, jossa hän ottaa kantaa siihen, miten suosittelee käsikirjoituksen kanssa toimittavan. Suositusvaihtoehtoja on neljä:
1) Käsikirjoitus hyväksytään sellaisenaan tieteelliseksi artikkeliksi.
2) Käsikirjoitus hyväksytään tieteelliseksi artikkeliksi vähäisten muutosten jälkeen (selkeät perustelut ja korjausehdotukset).
3) Käsikirjoitus hyväksytään tieteelliseksi artikkeliksi suurten muutosten jälkeen (selkeät perustelut ja korjausehdotukset).
4) Käsikirjoitus ei sovellu tieteelliseksi artikkeliksi (jolloin toimituskunta voi harkita sen julkaisemista Journal-lehdessä).
Päätoimittaja tekee lopullisen julkaisupäätöksen lausuntojen pohjalta.

YLEISOHJEET

Nämä ohjeet koskevat kaikkia käsikirjoituksia.

TEKSTIN MUOTOILU
Teksti tasataan vasempaan reunaan (ei keskitetä). Tekstissä ei käytetä automaattista tai manuaalista tavutusta tai kappaleiden sisennyksiä. Kappaleen vaihto ilmaistaan tyhjällä rivillä (enter-lyönti).

Pääotsikon lisäksi tekstissä saa olla korkeintaan kaksi otsikkotasoa. Pää- ja alaotsikot muotoillaan selkeästi, jotta niiden eri tasot ilmenevät lukijalle.

HAMK Unlimited -alusta nostaa etusivulle jutun kuvan, otsikon sekä pari ensimmäistä tekstiriviä. Siksi julkaisua ei tule aloittaa otsikolla (esim. johdanto), vaan muutaman virkkeen pituisella ingressillä.

Numerot yhdestä kymmeneen kirjoitetaan auki, sitä suuremmat voidaan merkitä numeroin. Prosentti kirjoitetaan virkkeessä auki, esim. kymmenen prosenttia vastaajista. Sulkeissa voidaan käyttää %-merkkiä, esim. valtaosa vastaajista (62 %).

TAULUKOT JA KUVIOT
Mahdolliset taulukot ja kuviot numeroidaan juoksevasti. Ne sijoitetaan tekstissä oikeille paikoilleen, ei käsikirjoituksen loppuun. Kuvion otsikko merkitään kuvan alapuolelle ja taulukon otsikko taulukon yläpuolelle.

Kuviot toimitetaan erillisinä kuvatiedostoina. Lähetä jokaisesta kuviosta (esim. Microsoftin Office-ohjelmilla tehdyt piirrokset) myös alkuperäinen tiedosto.

KUVAT
Jokaiseen julkaisuun kuuluu olennaisena osana artikkelikuva. Artikkelikuvan ei tule olla aineistosta nostettu taulukko tai käppyrä, vaan mahdollisimman hyvälaatuinen ja houkutteleva valokuva tai piirroskuva, joka liittyy julkaisun aiheeseen. Ilmoita aina kuvan lähde, ja varmista kuvien tekijänoikeudet ja käyttöoikeus (esim. kuvissa esiintyviltä henkilöiltä on tarvittaessa saatu lupa kuvan käyttämiseen).

Toimita kuvat erillisinä tiedostoina (jpg- tai png-tiedosto). Kuvan vähimmäisleveys on 1000 px, resoluutio 72 ppi ja muotona vaakakuva. Kuvan pienennys ja muu kuvamuokkaus hoituu toimituksessa.

Mikäli et löydä itse sopivaa kuvaa, ilmoita toimitukseen, niin saat apua.

TEKIJÄNOIKEUDET JA -VELVOLLISUUDET

Kirjoittaja antaa HAMK Unlimited -verkkoportaalille julkaisuoikeuden toimittamaansa materiaaliin. Tekijänoikeus ja vastuu mahdollisten muiden materiaaliin liittyvien tekijänoikeuksien (mm. plagiointi) noudattamisesta säilyy kirjoittajalla. HAMK Unlimitedin teksteille tehdään Urkund-plagioinnintarkastus. Kirjoittaja vastaa siitä, ettei aineisto sisällä tutkimuseettisesti arveluttavaa materiaalia.

Toimitus pidättää oikeuden tehdä pieniä teknisiä muutoksia tekstiin (esim. kirjoitusvirheiden korjaus). Suuremmista muokkauksista tai muutoksista neuvotellaan kirjoittajan kanssa.

CC-LISENSSI

HAMK Unlimited on avoimen tieteen hengen mukaisesti open access -alusta, jonka kaikki julkaisut ovat avoimesti ja ilmaiseksi kenen tahansa saatavilla. Lisäksi käytössämme on oletusarvoisesti Creative Commons -lisenssi CC BY-SA, mikä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi jakaa, kopioida ja muokata julkaisua, kunhan mainitsee tekijän nimen, merkitsee linkin alkuperäiseen tuotokseen ja jakaa aineiston edelleen samalla lisenssillä. Mikäli haluat julkaisullesi jonkin muun lisenssin tai haluat pitää kaikki tekijänoikeudet itselläsi, tästä sovitaan erikseen. Ota yhteyttä toimitukseen julkaisut@hamk.fi.

CC-lisensseihin voit tutustua tarkemmin osoitteessa http://creativecommons.fi/valitse/.

KIELENHUOLTO, KÄÄNNÖKSET

Kirjoittaja huolehtii itse julkaisun kielenhuollosta ja käännöksistä.