Miten ennakoida organisaation toimintaympäristön muutosta?


Tuotteiden ja palvelujen elinkaaret ovat keskimäärin lyhenemässä, ja kilpailu lisääntyy eri markkinoilla. Tämän vuoksi on tärkeää, että yritykset pyrkivät ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja varautumaan niihin (Rohrbeck 2012). Tämä voidaan liittää osaksi yrityksen strategiaprosessia. Tällöin mahdolliset muutokset toimintaympäristössä tunnistetaan ja niiden mahdolliset vaikutukset esimerkiksi yrityksen toimintaan, kannattavuuteen ja kasvumahdollisuuksiin otetaan huomioon. Toinen tarve tulevaisuuden ennakointiin liittyy mahdollisten toimintaympäristön muutosten vaikutukseen yrityksen resurssien kohdentamiseen sekä tähän liittyviin riskeihin ja kustannuksiin (Bussey 2014). Tämä tukee yrityksen kilpailukyvyn ylläpitämistä. Muutostarpeet yrityksen resurssien kohdentamisen ja hyödyntämisen osalta voivat liittyä sekä aineellisiin että henkisiin resursseihin.

Aktiviinen toimintaympäristön tulevaisuuden ennakointityö mahdollistaa varautumisen tulevaan. Useimpien organisaatioiden on tarpeen kehittää omaa kyvykkyyttään toimintaympäristöön liittyvien muutosten analysoinnissa (Johnston 2012). Ennakoinnissa on mahdollista hyödyntää erilaisia menetelmiä. Näitä ovat esimerkiksi megatrendit, heikot signaalit, skenaariot ja Delfoi-menetelmä (Mäntyneva, Heinonen, & Wrange 2008).

Megatrendit

Megatrendeillä tarkoitetaan yleensä sellaista ilmiötä tai ilmiökokonaisuutta, jolla voidaan nähdä olevan yleinen jo toteutuneen kehityksen perusteella tunnistettava suunta ja jonka uskotaan jatkuvan samansuuntaisesti myös tulevaisuudessa (Beinhocker, Davis & Mendonca 2009). Megatrendit ovat tulevaisuutta muuttavia voimia, joihin voidaan vaikuttaa yrityksen tai edes yhteiskunnan tasolla joko rajoitetusti tai ei lainkaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tunnistettuja megatrendejä voisi hyödyntää yrityksen strategiatyössä tulkittaessa toimintaympäristön muutoksia tulevaisuudessa. Suomessa Sitra julkaisee ajoittain raportin tunnistamistaan megatrendeistä.

Heikot signaalit

Heikkojen signaalien hyödyntäminen on noussut ennakointia tukevassa strategiatyössä yhdeksi keskeisistä kiinnostuksen kohteista. Heikko signaali voidaan tulkita muutoksen ensioireeksi, joka tyypillisesti vahvistuu kun se yhdistyy muihin signaaleihin. Heikkoja signaaleja voidaan yrittää dokumentoida esimerkiksi erillisissä ennakointityöpajoissa, joissa tarkoituksena on keskustella ja tulkita mitä toimintaympäristön muutokseen liittyviä heikkoja signaaleita on tunnistettu ja millaisia niiden mahdolliset vaikutukset ovat.

Skenaariotyöskentely

Skenaariotyöskentelyä käytetään silloin, kun halutaan selvittää asiantuntijoiden näkemyksiä erilaisista vaihtoehtoisista tulevaisuuksista ja niihin johtavista tulevaisuuden kehityskuluista. Skenaariotyöskentelyn yhteydessä pyritään luomaan nykytilasta loogisesti etenevä tapahtumasarja. Sen tarkoituksena on kuvata, miten mahdollinen tulevaisuuden tila vaiheittain kehittyy. Tämä auttaa organisaatiota varautumaan erilaisiin toimintaympäristöihin tulevaisuudessa. Skenaarioihin pohjautuvan ennakointityön etu on siinä, että päätöksentekijät osallistuvat skenaarioiden tuottamiseen ja samalla sitoutuvat niistä johdettujen strategisten linjausten toteuttamiseen.

Delfoi-menetelmä

Delfoi-menetelmää käyttämällä hankitaan tietoa haastattelemalla useita asiantuntijoita ilman, että he tietävät toisistaan ja mielipiteistään, ainakaan tutkimuksen alkuvaiheessa. Tällöin yksittäisen haastateltavan mielipide ei pääse vaikuttamaan valitun suuremman asiantuntijajoukon muiden jäsenten mielipiteisiin. Delfoi-menetelmän etuna on, että se tuo esille asiantuntijoiden havaitsemat heikot signaalit. Toisena keskeisenä Delfoi-menetelmän etuna on sen demokraattisuus, sillä se estää niin arvovalta- kuin intressiristiriitojen vaikutuksen analyysin tuloksiin. Delfoi-menetelmää toteutetaan iteratiivisesti kierroksittain. Tyypillisesti kierroksia on kaksi tai kolme, jolloin kierrosten välillä osallistujat saavat tietoa toisten osallistujien vastauksista ja voivat halutessaan tarkentaa omaa kannanottoaan.

Ennakointi liittyy myös organisaatiokulttuuriin ja johtamiskäytäntöihin

Yllä kuvatut ennakointimenetelmät ovat kuitenkin luonteeltaan enemmänkin työkaluja. Muutoksen ennakointi liittyy myös organisaatiokulttuuriin. Tällöin organisaation suhtautuminen tulevaan voidaan jakaa muutoksen ennakointiin tai siihen reagointiin (Schoemaker & Krupp 2015). Toimintaympäristön ja markkinoiden muutokset tapahtuvat yleensä pidemmän ajan kuluessa. Toki aika ajoin tapahtuu nopeita ja yllätyksellisiäkin muutoksia. Ennakointityön kytkeminen organisaation strategiatyöhön mahdollistaa varautumisen toimintaympäristön muutoksiin .

Lähteet:

Beinhocker, E., Davis, I. & Mendonca, L. (2009). The 10 trends you have to watch. Harvard Business Review 87(7/8), 55−60.

Bussey, M. (2014). Concepts and effects: ordering and practice in foresight. Foresight 16(1), 1−16.

Johnston, R. (2012). Developing the capacity to assess the impact of foresight. Foresight 14(1), 56−68.

Mäntyneva, M., Heinonen, J. & Wrange, K. (2008). Markkinointitutkimus. Helsinki: WSOY.

Rohrbeck, R. (2012). Exploring value creation from corporate-foresight activities. Futures 44(5), 440−452.

Schoemaker, P. J. & Krupp, S. (2015). The power of asking pivotal questions. MIT Sloan Management Review 56(2), 39.

Kirjoittaja

Mikko Mäntyneva, FT, KTL, toimii yliopettajana Hämeen ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Liiketoiminnan kehittäminen ja Business Management and Entrepreneurship -koulutuksissa. Lisäksi hän toimii tutkimuspäällikkönä Älykkäät palvelut -tutkimusyksikössä.

Viittausohje:
Mäntyneva, M. (2016). Miten ennakoida organisaation toimintaympäristön muutosta? HAMK Unlimited Professional 8.12.2016. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/yrittajyys-ja-liiketoiminta/miten-ennakoida-organisaation-toimintaympariston-muutosta/

 

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus »
Print Friendly, PDF & Email

Previous Post
Markkinoinnin vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantaminen
Next Post
Digitaalinen amk-kieltenopetus – utopiaa vai arkipäivää?


More Story
Markkinoinnin vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantaminen
Markkinointiin kohdentuvia panostuksia voidaan tuloslaskelman kautta tulkita yrityksen kustannuksiksi, mutta niillä on myös...