Uncategorized / 29/06/2017

Liite 1


Hämeen kauppakamarin jäsenyrityksille suunnattu ennakointikysely

Kyselyn keskeisiä käsitteitä:

Liiketoiminnassa hyvään suunnitteluun sisältyy ennakointi, joka käytännön tasolla tarkoittaa tulevaisuustiedon (mm. heikkojen signaalien, trendien ja megatrendien) keräämistä ja analysointia, tulevaisuuden visiointia ja varasuunnitelmien laatimista.  Ennakointityö on osa yrityksen strategiasykliä ja toiminnanohjausta.

Muutossignaali on joko eksplisiittinen (julkilausuttu, selkeä) tai intuitiivinen viesti yrityksen toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Se on merkki myös yrityksen sisäisestä uudistamistarpeesta. Keskeistä on signaalien tunnistaminen, seuraaminen ja niihin tarttuminen oikea-aikaisesti. Muutokset ovat välttämättömiä, jotta yritys pysyy liikkeessä ja säilyttää kilpailukykynsä.

TAUSTATIEDOT

 1. Vastaajan asema yrityksessä
 • Ylin johto
 • Keskijohto
 • Asiantuntija
 • Muu henkilöstö
 1. Yrityksen sijainti
 • Forssan seutu
 • Hämeenlinnan seutu
 • Lahden seutu
 • Joku muu, mikä?
 1. Oletteko mukana jossain seuraavista kauppakamarin valiokunnista?
 • Aluesuunnittelu- ja logistiikka
 • Finanssi
 • ICT
 • Kasvu- ja kansainvälistyminen
 • Kauppa
 • Koulutus
 • Matkailu
 • Teollisuus
 • En osallistu valiokuntatoimintaan
 1. Yrityksen koko
 • yksinyrittäjä
 • alle 10 työntekijää
 • yli 10 ja alle 50 työntekijää
 • alle 250 työntekijää
 • enemmän kuin 250 työntekijää
 1. Yrityksen toimiala
 • Informaatio ja viestintä
 • Kaivostoiminta ja louhinta
 • Kiinteistöalan toiminta
 • Koulutus
 • Kuljetus ja varastointi
 • Maatalous, metsätalous ja kalatalous
 • Majoitus- ja ravitsemistoiminta
 • Muu palvelutoiminta
 • Rahoitus- ja vakuutustoiminta
 • Rakentaminen
 • Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
 • Taiteet, viihde ja virkistys
 • Teollisuus
 • Terveys- ja sosiaalipalvelut
 • Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
 • Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
 • Muu mikä?
  (Tilastokeskus TOL 2008)

YRITYKSEN TOIMINTA

 1. Mikä merkitys seuraavilla megatrendeillä on yrityksenne toimintaan?
  Digitalisoituminen
  Globaali liikkuminen
  Globaali talous ja keskinäisriippuvuus
  Ilmastonmuutos
  Kansainvälistyminen
  Kaupungistuminen
  Luonnonvarojen väheneminen
  Pandemiat
  Väestön ikääntyminen
  Vastausvaihtoehdot: 1 = ei lainkaan merkitystä, 5 = erittäin merkittävä.
  Haluatteko tarkentaa vastausta? AVOIN KYSYMYS
 1. Onko yrityksenne kasvuhakuinen? Valitse yrityksenne tilannetta parhaiten vastaava vaihtoehto.
  Voimakkaasti kasvuhakuinen
  Kasvuhakuinen
  Asemansa säilyttävä
  Ei kasvutavoitteita
  Toimintansa lopettava
  VALITAAN YKSI
 1. Laaditaanko yrityksessänne strategiasuunnitelma?
  Kyllä, vuosittain
  Kyllä, harvemmin kuin kerran vuodessa
  Ei laadita
  VALITAAN YKSI
 1. Millä aikavälillä suunnittelette yrityksenne toimintaa?
  Lyhyellä aikavälillä 0-1 vuotta
  Keskipitkällä aikavälillä 1-4 vuotta
  Keskipitkällä aikavälillä 4-10 vuotta
  Pitkällä aikavälillä yli 10 vuotta
  VALITAAN SOPIVAT VAIHTOEHDOT
 1. Millaista tietoa yrityksenne tarvitsee liiketoiminnan kehittämiseen?
  Alue- ja yhdyskuntarakennetta koskeva tieto
  Asiakkaiden toimialaa koskeva tieto
  Asiakastieto
  Kilpailijatieto
  Markkinatieto
  Omaa toimialaa koskeva tieto
  Omia liiketoimintaprosesseja koskeva tieto
  Osaamisen kehittämistä koskeva tieto
  Rinnakkaisiin toimialoihin liittyvä tieto
  Talous- ja makrotrendejä koskeva tieto
  Tilastotieto
  Teknologiatieto
  Tuote- ja markkinakannattavuustieto
  Ympäristön tilaa koskeva tieto
  Vastausvaihtoehto: VALISE VIISI (5) TÄRKEINTÄ

TULEVAISUUSTIEDON HANKINTA

 1. Mitkä seuraavista menetelmistä ja työvälineistä ovat tärkeitä yrityksenne kannalta?
  Benchmarking
  Delfoi-menetelmä
  PESTEL -analyysi
  Porterin viiden kilpailuvoiman analyysi
  Portfolioanalyysi
  Riskianalyysi
  Skenaarioanalyysi
  Strategiakartta
  SWOT-analyysi
  Teknologian ennakointi
  Toimintaympäristön muutosten tarkastelu
  Jokin muu, mikä?
  Vastausvaihtoehdot: 0 = en osaa sanoa, 1 = ei lainkaan tärkeä, 5 = erittäin tärkeä.
 1. Arvioikaa seuraavien tietolähteiden merkitystä tulevaisuustiedon hankinnassa.
  Asiakkaat
  Kilpailijaseuranta
  Kollegat, liiketuttavat
  Konsultit ja ostopalvelut
  Koulutukset ja valmennukset
  Lehdet, ammattikirjallisuus
  Markkinatutkimukset
  Seminaarit ja muut julkiset tilaisuudet
  Sosiaalinen media
  Teemoitetut työpajat ja lyhyet infotilaisuudet
  Tietokannat
  Toimialaseuranta
  Trenditutkimukset
  Uutiset
  Välittäjäorganisaatiot (liitot, järjestöt, kehittämisyhtiöt)
  Yliopistot ja korkeakoulut
  Jokin muu mikä?
  Vastausvaihtoehdot: 1 = ei lainkaan tärkeä, 5 = erittäin tärkeä.
 1. Seurataanko yrityksessänne tulevaisuuden muutossignaaleja?
  Kyllä
  Ei
  Jos vastasit kyllä, niin miten signaaleja seurataan? AVOIN KYSYMYS
  VALITAAN YKSI

TULEVAISUUSTIEDON HYÖDYNTÄMINEN

 1. Ketkä yrityksessänne tunnistavat muutossignaaleja ja hyödyntävät niitä liiketoiminnan kehittämisessä?
  Ylin johto
  Keskijohto
  Asiantuntijat
  Muu henkilöstö
  VALITAAN SOPIVAT VAIHTOEHDOT
 1. Mihin tarkoitukseen tulevaisuustietoa käytetään yrityksessänne?
  Budjetointiin
  Henkilöstön osaamisen kehittämiseen
  Kansainvälistymisen suunnitteluun
  Liiketoiminnan seurantaan
  Markkinointiin ja viestintään
  Myynnin suunnitteluun ja myyntiin
  Strategiseen suunnitteluun
  Talouden ennustamiseen
  Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan
  Muuhun, mihin?
  VALITAAN SOPIVAT VAIHTOEHDOT
 1. Millaista etua yrityksenne pyrkii saamaan tulevaisuustiedon hyödyntämisellä? Valitse kolme (3) tärkeintä.
  Asiakaslähtöisyyden parantaminen
  Päätöksenteon helpottaminen
  Strategian suuntaaminen
  Tiedosta saatava kilpailuetu liiketoiminnalle
  Tietoisuuden lisääntyminen henkilöstön keskuudessa
  Uhkien ja mahdollisuuksien havaitseminen
  Uudet liiketoimintamahdollisuudet
  Jokin muu, mikä?

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN TULEVAISUUSTYÖPAJAT

 1. Haluatteko osallistua Hämeen kauppakamarin, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun järjestämiin tulevaisuustyöpajoihin huhti – syyskuussa 2017? Työpajoissa opitaan tunnistamaan tulevaisuuden muutossignaaleja ja hyödyntämään niitä liiketoiminnan kehittämisessä. Työpajoissa käytetään mm. skenaariotyöskentelyn menetelmiä ja Business Model Canvasia. Työpajojen sisältöjen suunnittelussa huomioidaan tämän kyselyn tulokset.
  Kyllä
  Ei
  En osaa sanoa
  VALITAAN YKSIOlen kiinnostunut saamaan lisätietoa tulevaisuustyöpajoista. Voit halutessasi jättää yhteystietosi.
  AVOIN KYSYMYS
 1. Mitä aiheita toivoisitte tulevaisuustyöpajoissa käsiteltävän?
  AVOIN KYSYMYSKiitos vastauksista ja hyvää joulun aikaa.
Print Friendly, PDF & Email

Previous Post
Hämäläisten yritysten ennakointiosaaminen ja sen kehittäminen 
Next Post
Toiminnallinen tulevaisuusäänestys oppilaanohjauksen työvälineeksi


More Story
Hämäläisten yritysten ennakointiosaaminen ja sen kehittäminen 
Tämän artikkelin tavoitteena on kuvata hämäläisten yritysten ennakointiosaamista ja sen kehittämistarpeita. Artikkeli...