TAIKOJA-koordinaatiohanke verkottaa perustaitoalan asiantuntijoita


Kehittämisohjelmissa toimivat hankkeet saattavat monesti ajautua työskentelemään itsenäisesti, vaikka tarjolla olisi arvokasta osaamista ja oppimisen mahdollisuuksia muilta saman alueen toimijoilta. Myös aikuisten perustaitoja kehittävässä TAITO-ohjelmassa on mukana eri puolilla Suomea toimivia kehittämishankkeita, joiden toiminta tehostuu olennaisesti tiiviin hankeverkoston myötä.

TAIKOJA-koordinaatiohanke on toiminut opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoiman TAITO-ohjelman apuna levittämässä tietoa niin päättäjien suuntaan kuin toimijoille, joilla on mahdollisuus toteuttaa toimenpiteitä kohderyhmän parissa. Tietoa on tarvittu sekä aiheeseen liittyvistä ilmiöistä että Euroopan sosiaalirahaston tukimahdollisuudesta kehittämishankkeille. Koordinaatiota on tarvittu, jotta hankkeissa ei tehtäisi päällekkäisiä asioita, vaan voitaisiin oppia toinen toisiltaan.

Mistä TAITO-ohjelmassa on kyse?

TAITO-ohjelma pyrkii parantamaan aikuisväestön opiskelu- ja työelämämahdollisuuksia tarjoamalla malleja ja käytäntöjä perustaitojen kehittämiseen. Keväällä 2018 mukana on yksitoista kehittämishanketta eri puolilta Suomea. Hankkeiden verkostomaista toimintaa kehittää koordinaatiohanke TAIKOJA.

Kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC on havahduttanut, että suomalaisilla aikuisilla on huomattavan paljon puutteita perustaidoissa, vaikkakin Suomi on sijoittunut taitotasojen vertailussa kärkimaiden joukkoon. Tutkimuksessa on selvitetty erityisesti lukutaitoa, numerotaitoa sekä tietotekniikkaa soveltavaa ongelmanratkaisutaitoa. Keskimääräisesti suomalaisten taitotaso on korkea, mutta eri väestöryhmien välillä on havaittavissa merkittäviä eroja. Erityisiä puutteita on havaittu vanhemmilla ikäryhmillä, maahanmuuttajilla sekä työttömillä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016.)

Toimijaverkostojen aktivointi

Erityisesti TAITO-ohjelman alkuvaiheissa TAIKOJA-koordinaatiohankkeen tärkeänä tehtävänä oli tehdä TAITO-ohjelman teemoja tunnetuksi ja kohdistaa viestiä varsinkin niille tahoille, jotka voisivat toteuttaa kehittämishankkeita TAITO-ohjelmassa tai osallistua jollakin muulla tavalla, esimerkiksi sidosryhmätahona ohjelman toimintaan. Ohjelma tuotiin esiin erilaisissa tapahtumissa kuten konferensseissa ja verkostotapaamisissa. Varsinainen TAITO-ohjelman hakuaikoihin liittyvä viestintä kohdentui erityisesti hakuinfotapahtumien ympärille. Infotilaisuuksiin oli mahdollista osallistua paikan päällä ja etänä, ja lisäksi tilaisuuden alustukset tallennettiin ja linkitettiin TAIKOJA-hankkeen verkko-ja Facebook-sivuille.

Hankekauden loppupuolella infotilaisuuksien järjestämiseen vakiintui toimintamalli, jossa hyödynnettiin Opintokeskus Siviksen videoneuvottelujärjestelmää, jolloin etäpisteiden välille saatiin aikaan myös fyysiset sijainnit ylittävää keskustelua hieman rikkaammin kuin mitä yksittäisten etäosallistujien kohdalla olisi ollut mahdollista. Tilaisuudessa alustuksia pitivät rahoittajan (Pohjois-Pohjanmaan ELY) ja ohjelmaa ohjaavan (opetus- ja kulttuuriministeriö) edustuksen lisäksi myös aiemmin rahoitusta saaneet TAITO-hankkeet, jotka kertoivat paitsi toiminnastaan myös hankesuunnittelussa huomioon otettavista asioista omakohtaisen kokemuksen kautta.

TAITO-hankeinfotilaisuuksien ja -ohjelmasanoman viestinnässä on ollut tärkeää löytää viestinnälle luonteva kohderyhmä sekä soveltuvat viestintämuodot. TAIKOJA-koordinaatiohanke onkin hyödyntänyt omia oppilaitos- ja järjestöverkostojaan sekä ollut aktiivisesti yhteydessä muiden toimintalinjojen koordinaatiohankkeisiin ja TAITO- ohjelmaa lähellä oleviin verkostoihin.

Monipuolista toimintaa hankeverkostossa

Ohjelmakauden 2014–2020 alkupuolella TAITO-ohjelmassa oli mukana vain kolme suorittavaa kehittämishanketta (Puhti, Osallisena verkossa sekä Työelämän ICT-taidot kaupan alalla). Kun kehittämishankkeita käynnistyi uusien hakukierrosten myötä lisää, toiminnalle oli jo ehtinyt muodostua testattuja yhteistoiminnan malleja. Toiminnan keskiössä olivat hankkeille alkuvaiheessa toteutetut hankehaastattelut, hankkeiden verkostoimistyö, räätälöityjen koulutusten tarjoaminen, hankkeille tarjottu itsearvioinnin tuki ja sekä yhteiset konferenssiesitykset ja näyttelyosastot.

TAIKOJA-koordinaatiohanke on tukenut TAITO-ohjelman hankkeita myös koulutuksen kautta. Koordinaatiohanketta toteuttavat tahot Tampereen yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Omnia ja Opintokeskus Sivis ovat järjestäneet hanketoimijoille koulutusta mm. tuotteistamisesta sekä webinaareja mm. osaamismerkeistä ja digityövälineistä.

Kehittämishankkeiden rinnalla tutkimusta

Maarit Mäkinen Tampereen yliopistolta on seurannut TAITO-ohjelman hankkeita ja havainnoinut niissä opittuja asioita. Tutkimuksen avulla on pyritty tuottamaan tietoja käytäntöjen ja koulutuksen kehittämisen tueksi. Tutkimuksen keskeisiä löydöksiä on koottu artikkeliin Katsaus TAIKOJA-hankkeen tutkimuksiin.

Artikkeli on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamassa TAIKOJA-koordinaatiohankkeessa. Hankkeen toteuttajia ovat Tampereen yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, OMNIA sekä Opintokeskus Sivis. Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2015–31.10.2018.

Lähteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö (2016). PIAAC-tutkimukseen lisää vertailumaita – Suomen aikuisväestön taitotaso edelleen kärkijoukossa. Tiedote 28.6.2016. Haettu 20.3.2018 osoitteesta http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/piaac-tutkimukseen-lisaa-vertailumaita-suomen-aikuisvaeston-taitotaso-edelleen-karkijoukossa

Kirjoittajat

Mika Sihvonen toimii yliopisto-opettajana Tampereen yliopistolla ja on TAIKOJA-koordinaatiohankkeen tutkijakoordinaattori.

Marjo Vaalgamaa toimii suunnittelijana Hämeen ammattikorkeakoulussa. Hänen pääasiallinen tehtävänsä TAIKOJA-koordinaatiohankkeessa on viestintä.

Viittausohje:
Sihvonen, M. & Vaalgamaa, M. (2018). TAIKOJA-koordinaatiohanke verkottaa perustaitoalan asiantuntijoita. Teoksessa M. Vaalgamaa (toim.) TAIKOJA. HAMK Unlimited Professional 20.6.2018. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/taikoja-koordinaatiohanke

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Taikoja »
Print Friendly, PDF & Email

Tags:  hankeverkosto koordinaatiohanke perustaidot perustaitopuute TAITO-ohjelma
Previous Post
Hevosavusteinen toiminta suotuisassa suunnassa
Next Post
Katsaus TAIKOJA-hankkeen tutkimuksiin
You might also like


More Story
Hevosavusteinen toiminta suotuisassa suunnassa
Hevosavusteinen toiminta on laaja käsite, jolla tarkoitetaan hevosen mukana oloa erilaisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa...