Pienin askelin kohti innostusta ja työhyvinvointia


Työhyvinvointiin vaikuttavat monet asiat. Joillekin työhyvinvointi merkitsee hyviä työkavereita, joiden kanssa tylsäkin työ tuntuu kivalta. Toisille työhyvinvointiin liittyy paljon käytännön asioita, joiden pitää sujua jouhevasti. Monesti työpaikan kehitettävät asiat liittyvät yrityksen johtamiseen, eri prosessien kehittämiseen, viestintään ja palautteen antamiseen. Forssan ja Hämeenlinnan seuduilla on kehitetty pk-yritysten työhyvinvointia, vuorovaikutuksellisuutta sekä uuden oppimista Innostu työssä -hankkeessa. Mukana on ollut 15 kasvuhaluista yritystä eri toimialoilta. Jokaisen yrityksen työhyvinvoinnin kehittämispolku on ollut erilainen.

Innostu työssä -hankkeessa keskitytään mukana olevien yritysten

  1. vuorovaikutuksellisuuden ja keskinäisen luottamuksen kehittämiseen,
  2. organisaation ja henkilöiden kehittymiseen ja uuden oppimiseen sekä
  3. pullonkaulatilanteiden poistamiseen.

Innostu työssä! -hankkeessa on ollut mukana yrityksiä muun muassa elintarvikealalta, logistiikasta, sosiaali- ja terveysalalta, palvelusektorilta, teollisuudesta, IT-alalta sekä tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Yritykset ovat itse määritelleet oman innostuksensa ja kehittymisen tarpeensa. Toteutusten kesto on vaihdellut parista kuukaudesta aina kahteen vuoteen saakka.

Iloitaan hyvästä ja korjataan pullonkauloja

Jokaisen hankkeeseen mukaan tulleen yrityksen kanssa on käyty alkukartoituspalaveri, jossa pohditaan yrityksen työhyvinvoinnin tilaa. Ensin lähdetään liikkeelle siitä, mitkä asiat ovat hyvin. Yleisesti voidaan todeta, että mukana olevien yritysten työntekijöille tuottavat iloa muun muassa kivat työkaverit, sujuva arki, oman yrityksen hyvät tuotteet ja palvelut, mahdollisuus uuden oppimiseen ja joustavat työajat.

Hankkeen tapaamisissa kysytään myös mahdollisista pullonkauloista ja halukkuudesta kehittää toimintaa. Jos yrityksessä päätetään lähteä hankkeeseen mukaan, se vaatii aina ajallista panostamista sekä sitoutumista kehittämiseen.

Keskusteluissa selviää melko nopeasti se, mihin yrityksen pitäisi keskittyä, jotta innostus, työtekijöiden itseohjautuvuus, työn imu sekä työhyvinvointi kasvaisivat. Useissa yrityksissä on toiveena, että työntekijät toimisivat itseohjautuvasti. Itseohjautuvuus tarkoittaa, että henkilö toimii oma-aloitteisesti ilman esimiehen erillistä ohjausta. Itseohjautuvuus kuulostaa helposti toteutettavalta, mutta sitä se ei kuitenkaan aina ole.

Henkilöstön kehittämiseen kannattaa panostaa, sillä motivoitunut ja hyvinvoiva työntekijä on aloitteellinen ja suoriutuu tehtävistään hyvin. Samalla työntekijöiden innostus tuo yrityksille menestystä ja euroja kassaan.

Innostu työssä! -hankkeessa tehtiin useissa mukana olleissa yrityksissä henkilökohtaiset haastattelut työntekijöille. Monen yrityksen kohdalla haastatteluissa tuli esille kehittämistarpeita mm. työpaikan arkeen ja toimintatapoihin liittyvissä asioissa. Kehitettävät asiat liittyivät yrityksen johtamiseen, tiimityöhön, eri prosessien kehittämiseen, viestintään, perehdytykseen, palautteen antamiseen, eri henkilöiden vastuisiin ja työpaikan ilmapiiriin.

Johtamisen vaikeus nousi useasti haastatteluissa esiin. Selkeät tavoitteen määrittelyt, palaverikäytännöt, henkilöiden roolit ja vastuut ovat asioita, joiden hyväksi voidaan helposti sopia parempia käytäntöjä. Asioiden kirjaaminen ja käytänteistä yhdessä sopiminen luo työhyvinvointia työntekijöille ja työyhteisö toimii paremmin, kun sählääminen vähenee. Joissakin hankkeessa mukana olleissa yrityksissä johtamiseen toivottiin enemmän avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta. Usein arjen kiireessä on vaikea löytää aikaa kanssakäymiselle ja kohtaamisille. Johtajan pitäisikin pysähtyä silloin tällöin keskustelemaan kahden kesken työntekijän kanssa. Rauhallinen ja avoin keskusteluhetki voi monelle työntekijälle olla oiva hetki tuoda omia ajatuksia esille. Työntekijän kuunteleminen, palaute ja kannustaminen lisäävät motivaatiota. Vähimmäisvaatimuksena pitäisikin olla, että edes kerran vuodessa katsottaisiin, mitkä ovat tavoitteet ja onko niihin päästy.

Viestintä tuntui olevan pullonkaulana useassa yrityksessä. Työntekijät kokivat, että viestintää on liian vähän eivätkä he tiedä, mitä talossa tapahtuu. Joissakin yrityksissä koettiin, että kaikki eivät ole samalla ”viivalla” tiedotuksen suhteen. Viestinnän avoimuus ja samanaikaisuus koettiin tärkeäksi. Yrityksissä viestintävälineinä on käytössä muun muassa infotauluja, sähköpostiviestittelyä ja WhatsApp-ryhmiä.

Selkeät palaverikäytännöt koettiin tavoittelemisen arvoisiksi. Jotkut esimiehet pohtivat, että palaverit ovat turhia, jos ei ole varsinaista tiedotettavaa. Työntekijät taas toivovat myös yhteisöllistä rupattelua. Vaikkapa säännöllinen viikko- tai kuukausipalaveri tuo mahdollisuuden tavata kollegoita kasvokkain.

Thomas-toimintatyylianalyysit innostivat

LeikkiSet Oy on liikuntapaikkarakentamiseen erikoistunut yritys, joka oli mukana Innostu työssä! -hankkeessa kesällä 2018. Yritys on kasvuhaluinen forssalainen toimija, jonka visiona on olla leikki- ja ulkoliikuntapaikkakalustamisen markkinajohtaja Suomessa. LeikkiSetin kehitystoimenpiteet kestivät muutaman kuukauden ja sen aikana toteutettiin Thomas-analyysit, henkilökohtaiset keskustelut, työhyvinvointikysely ja kehittämispäivä. Lisäksi yritys sai lopputuotteena raportin ja suositukset, jonka avulla kehittämistoimintaa on helpompi jatkaa eteenpäin yrityksen omin voimin.

Thomas-toimintatyylianalyysit toteutettiin LeikkiSetissä alkukartoituksen jälkeen. Thomas-analyysin avulla saadaan käsitys työntekijän johtamis- ja motivaatiotarpeista sekä kehitysmahdollisuuksista. Analyysi toimii apuvälineenä työkäyttäytymisen erilaisuuden kuvaamiseen. Toimitusjohtaja Tomi Mäkilän mukaan Thomas-analyysit lisäsivät selkeästi työntekijöiden ymmärrystä itsestä ja toisista (Mäkilä, 2019).

Innostu työssä! -hankkeessa tehtiin myös työhyvinvointikysely LeikkiSetin työntekijöille. Ensimmäisen kyselyn toteuttivat HAMKin asiantuntijat. Vuoden kuluttua LeikkiSet toteutti oman kyselyn. Toimitusjohtaja Mäkilän mukaan hankkeesta oli paljon hyötyä, sillä yritys sai HAMKin asiantuntijoilta ulkopuolista näkemystä oman toimintansa kehittämiseen. Kysely tuotti paljon tietoa. Aikaisemmin oli pitänyt lähinnä arvailla työntekijöiden tuntemuksia. LeikkiSetissä onkin lähdetty pikkuhiljaa erilaisissa kokouksissa ja kahvipöytäkeskusteluissa kehittämään toimintaa. Monet kyselyissä esille nousseet asiat ovat kehittyneet suotuisasti. (Mäkilä, 2019) LeikkiSetistä tehtiin hankkeen päättyessä myös video, josta voi tarkemmin katsoa yrityksen mietteitä työhyvinvoinnista ja hankkeen hyödyistä.

Innostu työssä! -hanke on Euroopan Sosiaalirahaston, Ely-keskuksen ja Hämeen ammattikorkeakoulun rahoittama hanke, joka päättyy 31.12.2019. Hankkeen avulla kantahämäläiset yritykset ovat kehittäneet toimintaansa pienin askelin kohti innostusta. Voit tutustua hankkeen tuottamiin materiaaleihin ja julkaisuihin osoitteessa https://www.hamk.fi/projektit/innostu-tyossa/. Voit tutustua myös hankkeessa toteutettuihin kolmeen yritysvideoon. Yritysten edustajat kertovat videoilla, mitä hyötyä on ollut olla mukana hankkeessa. Linkki videoihin

Lähde

Mäkilä, T. (2019). Haastattelu Innostu työssä! -hankkeen hyödyistä. 1.11.2019.

Kirjoittaja

Kehittämispäällikkö Kirsi Sippola, HAMK Smart. Forssan ja Hämeenlinnan seuduilla on kehitetty pk-yritysten työhyvinvointia, vuorovaikutuksellisuutta sekä uuden oppimista Innostu työssä! -hankkeessa. Kirjoittaja on toiminut hankkeessa asiantuntijana ja projektipäällikkönä.

Viittausohje:
Sippola, K. (2020). Pienin askelin kohti innostusta ja työhyvinvointia. HAMK Unlimited Professional 11.2.2020. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/yrittajyys-ja-liiketoiminta/innostusta-tyohyvinvointia

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202002125235

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Innostu työssä! »

Print Friendly, PDF & Email

Tags:  Innostu työssä innostuminen kehittäminen pk-yritys pullonkaula Thomas-analyysi työhyvinvointi
Previous Post
Miltä hiilineutraali kiertotaloustulevaisuutemme näyttää Heurekassa?
Next Post
Henkilöstön osaamisen kehittäminen on muutostilanteissa avainasemassa
You might also like


More Story
Miltä hiilineutraali kiertotaloustulevaisuutemme näyttää Heurekassa?
Niukkuus ja ilmastonmuutos edellyttävät uudenlaista osaamista, koska kulutamme enemmän luonnonvaroja kuin olisi kestävää....