Uncategorized / 24/08/2017

Liite 2


Yhteenveto tradenomikoulutusten kompetensseista, osaamistavoitteista ja perusopintojen sisällöistä

Ammattikorkeakoulu Kompetenssit Osaamistavoitteet Perusopintojen sisältö
Haaga-Helia amk
 • laaja-alainen liiketoimintaosaaminen
 • liiketoiminnan vastuullisuus
 • myynti- ja palveluhenkisyys
 • kansainvälisyys
 • yrittäjähenkisyys
 • kokonaisvaltainen käsitys yrityksen toiminnasta
 • tiedonhankinta, analysointi ja jalostamisen taito
 • vuorovaikutustaidot
 • kielitaito
 • ymmärrys kannattavasta liiketoiminnasta
 • selkeä ammatillinen identiteetti
 • yrityksen toimintaympäristö
 •  juridiikka
 • kansantalous
 • yrittäjyys
 • kirjanpito
 •  markkinointi
 •  myynti
 • henkilöstöosaaminen
 • ammatillinen kasvu
 • kieliopinnot
 • tietojenkäsittely
 • liike-elämän matematiikka
Hämeen amk
 • laaja-alainen liiketoimintaosaaminen
 • liiketoiminnan syventävä osaaminen
 • liiketalouden menetelmäosaaminen
 • liiketoiminta osaaminen
 • liiketalouden osaaminen
 • yrityksen ydinprosessit
 • yrityksen liiketoimintaympäristö
 • yrittäjyys
 • työyhteisö
 • tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet
 • ymmärtää liiketoiminnan keskeiset prosessit ja toiminnot
 • osaa soveltaa liiketalouden teorioita ja kykenee luovaan ongelmanratkaisuun
 • kielet ja viestintä
 • ammatillinen kasvu, oppiva osaaja
 • tutkiva ja kehittävä osaaja
 • yrittäjämäinen toiminta
 • tietotyö
 • kansantalouden perusteet
 • talousmatematiikan perusteet
 • markkinoinnin perusteet
 • oikeustieteen perusteet
 • esimiestyö
 • yrityksen perustaminen
 • työturvallisuus
Jyväskylän amk
 • tuloksellisuusosaaminen
 • asiakkuus- ja markkinointiosaaminen
 • toimialaosaaminen
 • liiketalouden menetelmäosaaminen
 • laaja-alainen ammatillinen osaaminen
 • käytännölliset perustiedot- ja -taidot
 • teoreettiset perusteet liiketalouden asiantuntijatehtäviin
 • hyvät viestintätaidot
 • hyvä kielitaito
 • alan kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet
 • edellytykset alan kehityksen ja tutkimustiedon seuraamiseen sekä jatkuvaan kouluttautumiseen
 • yhteiskunnan jäsenenä toimiminen
 • työelämävalmiudet
 • liiketoiminta osaamisen perusteet (markkinointi, johtaminen, kansantalous, palvelujärjestelmät, global business environment, taloushallinto, juridiikka, talousmatematiikka, liiketoiminta-analyysin perusteet)
Kajaanin amk
 • laaja-alainen liiketoimintaosaaminen
 • liiketoiminnan syventävä osaaminen (suuntautuminen)
 • liiketalouden menetelmäosaaminen
 • liiketalouden soveltava osaaminen
 • yrittäjyys, kannattavuus, tuloksellisuus, viestintä, kansainvälisyys
 • markkinointi, taloushallinto, juridiikka
 • talousmatematiikka, tilastotiede, tutkimus ja kehittäminen
 • teoriat ja ongelmanratkaisu
 • liiketoimintaprosessien kehittäminen
 • tekevä ammattikorkeakoulu
 • oppijana ammattikorkeakoulussa
 • projektitoiminta
 • liiketoiminta-osaaminen
 • kokous- ja neuvottelutaito
 • liiketoiminnan perusteet
 • yritystoiminnan perusteet
 • liiketoiminta-osaaminen
 • asiakassuuntainen markkinointi
 • laskentatoimi ja rahoitus
 • kansantalous
 • menetelmäosaaminen
 • viestintä
Karelia amk
 • liiketoimintaosaaminen
 • talousosaaminen
 • markkinointi- ja myyntiosaaminen
 • esimiesosaaminen
 • eettinen osaaminen
 • innovaatio-osaaminen
 • kansainvälistymisosaaminen
 • oppimisen taidot
 • työyhteisöosaaminen
 • ymmärrys liiketoiminta-kokonaisuudesta
 • taloudellisuus, kehittämisosaaminen
 • tiedon analyyttinen käsittely
 • kokonaisvaltaisen markkinoinnin merkityksen
 • ymmärtää lähiesimiestyön
 • oikeudellinen osaaminen
 • vastuunkanto
 • kestävä kehitys
 • luova ongelmanratkaisu
 • projektityöskentely
 • tutkimus- ja kehittämishankkeet
 • kielitaito ja monikulttuurisuus
 • osaa arvioida omaa oppimistaan
 • osaa toimia työyhteisön jäsenenä
 • tieto- ja viestintätekniikka
 • eBusiness
 • affärssvenska
 • tilastolliset menetelmät
 • opinnäytetyön ohjaus
 • ammatillinen kasvu
 • toimiva työyhteisö
 • markkinoinnin suunnittelu
 • kannattava yritys
 • logistiikka
 • tietojenkäsittelyn työvälineet
 • raportointi ja kirjoitusviestintä
 • muut kieliopinnot
 • juridiikan perusteet
 • markkinointi
 • yritystalous
 • kansantalous
 • projektityöskentely
Kymenlaakson amk
 • laaja-alainen liiketoimintaosaaminen
 • johtamis- ja esimiesosaaminen
 • oikeudellinen osaaminen
 • viestintäosaaminen
 • projektiosaaminen
 • perehtyy liiketoiminnan eri osa-alueisiin
 • omaksuu liiketoiminnan periaatteet ja yhden sen osa-alueen
 • syventää osaamistaan työelämän tutkimuksessa ja kehittämisessä
 • soveltaa ja kehittää osaamistaan työelämässä
 • ammatillinen kasvu
 • tietotekninen osaaminen
 • verkostoituminen
 • yritystoiminta
 • asiakaslähtöinen liiketoiminta: viestintä, toimitusketjun hallinta, markkinointi
 • kannattava liiketoiminta: laskentatoimi, toiminnanohjaus, verkottuva talous; talous ja rahoitusmatematiikka
 • ideasta yrittäjyyspolulle
 • kauppa- ja sopimusoikeus
 • liiketalouden englanti, ruotsi
 • projektityövälineet
 • työelämän toimintatavat
 • johtaminen: henkilöstöhallinto ja työoikeus
Lahden amk
 • business-osaaminen modernissa kansainvälisessä oppimisyhteisössä
 • sopiva osaaminen; markkinointi, henkilöstöjohtaminen, taloushallinto, logistiikka, yrittäjyys, ICT, kansainvälinen yritystoiminta, ympäristöliiketoiminta ja palveluliiketoiminta
 • liiketoimintaosaaminen
 • tekstit, taulukot, esitysmateriaali
 • innovaatio- ja projektityötaidot
 • organisaatio- ja henkilöstöjohtaminen
 • taloushallinto
 • talous- ja rahoitusmatematiikka
 • asiakassuhteet ja markkinointi
 • logistiikka
 • yrittäjyys
 • kansantalous
 • oikeudellinen riskien hallinta
 • tutkimusmenetelmät
 • viestintä ja vuorovaikutus
 • englanti, ruotsi
 • asiantuntijaviestintä
 • informaatiolukutaito
 • yhteisöviestintä- ja monikulttuurisuus
Lapin amk
 • liiketoimintaosaaminen
 • johtamisosaaminen
 • kehittämisosaaminen
 • markkinointi- ja myyntiosaaminen
 • taloushallinto
 • yrittäjyys
 • kansainvälisyys
 • kestävä kehitys
 • vastuullisuus liiketoiminnassa
 • prosessiajattelu: perustaitaja, myyjä, kansainvälistyjä, soveltaja, kehittäjä
 • johdatus liiketalouden opintoihin
 • toimintaympäristöosaaminen
 • liiketoimintaprosessit
 • asiakkuusosaaminen
 • kirjanpito
 • harjoittelu
Laurea amk
 • vahva liiketalouden yleisosaaminen
 • osaa soveltaa liiketoimintaosaamistaan erityyppisten organisaatioiden toiminnan kehittämisessä ja uudistamisessa
 • asiakaslähtöinen systemaattinen liiketoiminnan kehittäminen ja syvällinen asiakassuhde-osaaminen
 • palveluliiketoiminnan logiikka, innovaatiot
 • ammatillisen osaamisen kasvun muodostuminen, syventäminen, kehittäminen ja uudistaminen
 • rahoitus
 • markkinointi
 • logistiikka
 • taloushallinto
 • johtaminen
 • strateginen osaaminen
 • tutkimus ja menetelmät
 • rityksen toimintaympäristö
 • kieliopinnot
 • asiantuntijatyötä tukevat menetelmät 1 ja 2
Metropolia amk
 • selkeä kokonaiskäsitys liiketoiminnasta
 • viestintä-, vuorovaikutus- ja tiedonhankintaosaaminen
 • uusien toimintatapojen kehittäminen
 • projekti- ja tiimityöskentelytaidot
 • verkosto-osaaminen
 • kansainvälisyys
 • yritystoiminta
 • myynti ja markkinointi
 • laskenta ja rahoitus
 • työyhteisön kehittäminen
 • liike-elämän viestintä
 • logistiikka
 • yritysjuridiikka
 • yrityksen toimintaympäristö ja työvälineet
 • yritystoiminta ja yhteiskunta
 • kansantalous
 • yritysportfolio
 • business ethics
 • oikeuden perusteet
 • talousmatematiikka
 • tietotekniikka ja toiminnanohjaus
 • innovaatioprojekti
 • tulevaisuuden työyhteisö
 • markkinointi ja myynti
 • laskentatoimi
 • rahoitus
 • logistiikka
 • viestintä
 • suomen kieli
 • ruotsi ja englanti
Oulun amk
 • kokonaisvaltainen käsitys yritysten ja organisaatioiden toiminnasta
 • opitaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan valmiuksia
 • opiskelijana ammattikorkeakoulussa
 • liiketoimintaosaaminen
 • markkinointi, juridiikka, laskentatoimi
 • asiantuntijaviestintä
 • ruotsi, englanti
 • työyhteisötaidot
 • kansantalous
 • kansainvälisyys
 • yrittäjyys
 • verotuksen perusteet
 • tietotekniikka
Satakunnan amk
 • laaja-alainen liiketoimintaosaaminen
 • osaa kuvata yrityksen ydinprosessit ja ymmärtää liiketalouden eri osa-alueiden vaikutukset toisiinsa
 • yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
 • kannattava liiketoiminta
 • viestintä
 • liiketalouden syventävä osaaminen (taloushallinto, markkinointi)
 • liiketalouden menetelmäosaaminen
 • liiketalouden soveltava osaaminen
 • kaksi moduulia: ensimmäinen sisältää kielelliset valmiudet, toinen kokonaiskuvan yrittäjyyden perusteista ja liiketoiminnan perusprosesseista
Seinäjoen amk
 • kykenee toimimaan liiketoimintaosaajana eri osa-alueilla asiantuntijana sekä kotimaassa että kansainvälisessä toimintaympäristössä
 • eri osaamisprofiilit: markkinointi, taloushallinto, liiketoiminnan kehittäjä, henkilöstön ja prosessien osaaja, kansainvälinen liiketoiminta
 • liiketoiminnan perusteet
 • yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistys
 • yritystoiminnan ylläpito ja kasvattaminen
 • yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen
 • kansantalouden perusteet
 • opiskeluprosessia tukevat opinnot
 • opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu
Turun amk
 • laaja-alainen ammatillinen osaaminen
 • käytännölliset perustiedot- ja taidot
 • teoreettiset perusteet asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimimista varten
 • hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • hyvä kielitaito
 • edellytykset alan kehityksen seuraamiseen ja jatkuvaan kouluttautumiseen
 • liiketoiminnan perusteet
 • työyhteisöviestintä
 • Business in English
 • amk oppimisympäristönä
 • ammatillinen kasvu
Print Friendly, PDF & Email

Previous Post
Uusia keinoja korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen
Next Post
Liite 1


More Story
Uusia keinoja korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen
Urareitti on valtakunnallinen hanke, jolla pyritään parantamaan korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien mahdollisuuksia...