Digitaaliset osaamismerkit opiskelijan oppimisen tukena

digitaalisuus


Digitaaliset osaamismerkit ovat visuaalinen tapa näyttää osaaminen erilaisiin tietoihin, taitoihin ja oppimiseen liittyen (Hämeen ammattikorkeakoulu n.d.). Osaamismerkki koostuu kuvasta ja siihen liittyvistä digitaalisista tiedoista, joita ovat muun muassa osaamisen kuvaus, merkin kriteerit, tavat, joilla osaaminen on osoitettu sekä osaamismerkin myöntäjän tiedot.

Hämeen ammattikorkeakoulussa ensimmäiset digitaaliset osaamismerkit otettiin käyttöön henkilökunnan osaamisen osoittamisessa lukuvuonna 20152016 (Hämeen ammattikorkeakoulu n.d.). Ensimmäiseksi luotiin yhteisöllisen työskentelyn osaamismerkit ja sen jälkeen merkkikokoelmaa on täydennetty digitaalisen pedagogiikan, kirjasto- ja tietopalveluiden, O365-palveluiden ja mobiilikäytön merkein. Merkkien käytöstä on saatu tätä kautta hyviä kokemuksia.

Ajatus kehittää digitaalisia osaamismerkkejä AMK-opiskelijoiden TVT-välineiden ja -ympäristöjen osaamisen osoittamiseen itsenäisesti jopa ennen opintoja syntyi näiden hyvien kokemusten saattelemana keväällä 2016. Biotalouden yksikön Kestävän kehityksen verkkopolun eli kokonaisen verkkotutkinnon rakentaminen oli loppusuoralla. Opiskelijoiden ja erityisesti verkossa opiskelevien tulee hallita tieto- ja viestintätekniikan perustaidot heti opintojen alkuvaiheessa. Kun opiskelijoiden TVT-osaamisen taso voidaan kartoittaa ja niihin liittyvä osaaminen hankkia suurimman osan kohdalla itsenäisesti, opetuksen resurssit voidaan keskittää aidosti opetusta tarvitseviin. Tähän tarpeeseen lähdimme kehittämään yhteisöllisesti opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan digitaalisia osaamismerkkejä.

Yhdessä tehden hyviin tuloksiin

Yhteisöllinen työskentely ja kehittäminen tuottavat hyviä tuloksia. Erilaisten ihmisten yhteen saattaminen, avoimuus ja työn tulosten jakaminen eri vaiheissa ovat avaimia uudistumiseen (Salmia 2012). Opiskelijoiden osaamismerkkiprojektiin etsittiin innokkaita kehittäjiä HAMKin eri yksiköistä. Mukaan saatiin muun muassa tietotyön opettajia sekä tietohallinnon henkilökuntaa. Projektin jäsenet osallistuivat kukin oman työnsä ohessa sen mukaan, miten tähän projektiin löytyi aikaa. Työskentely tapahtui verkossa, joka helpotti eri toimipisteissä sijaitsevien henkilöiden kokoontumista.

Työ lähti käyntiin määrittelemällä tavoitellut osaamismerkit, joille määriteltiin vastuutiimit projektin osallistujista. Tiimit määrittelivät merkeillä tavoiteltavan osaamisen ja kuvasivat, millä tavoin merkin osaaminen osoitetaan. Osaamismerkeille luotiin yhtenäiset kuvakkeet.

Kuva 1. Esimerkki osaamismerkin kuvakkeesta.

Moodle-osaamismerkin kuvake

Tällä hetkellä käytössä on seitsemän AMK-opiskelijoille tarkoitettua osaamismerkkiä:

  • Perussovellukset (Windows-käyttöjärjestelmä, Word, Excel, PowerPoint)
  • Verkko-oppimisympäristö Moodle
  • Skype for Business
  • Yammer
  • Webex-etäluentojärjestelmä
  • OneDrive (O365-dokumentit)
  • Google-dokumentit

Opiskelijoiden osaamismerkit suoritetaan pääosin automaattitesteinä, sillä opiskelijamassa on niin suuri, että merkkien suoritusten tarkistaminen manuaalisesti ei ole mahdollista. Testit suoritetaan Moodle-oppimisalustan kurssilla, joka on integroitu osaamismerkit myöntävään Open Badge Factoryyn. Tällöin opiskelija saa osaamismerkin automaattisesti heti testin läpäistyään. Osaamismerkkien suorittamisen tueksi on samaan Moodle-kurssiin koottu opiskelumateriaalia, jonka avulla opiskelija voi itsenäisesti perehtyä välineiden käyttöön.

Pilotoinnista pidemmälle

Opiskelijoiden digitaalisia osaamismerkkejä on pilotoitu syksyllä 2017 yhdeksässä eri HAMKin koulutuksessa muutamalla eri tavalla. Osa koulutuksista on heti alussa antanut merkit suoritettavaksi opiskelijoilleen ja tukee tarvittaessa osaamisen osoittamisessa. Osalla merkkien suorittaminen on integroitu syksyn opintoihin, jolloin merkkejä suoritettiin ohjatusti opintojen ohessa tai kurssin päättyessä. Tulevaisuudessa voidaan järjestää tukimuotona myös yhteisiä workshoppeja toimipisteittäin.

Kuva 2. Osaamismerkkien suoritustapoja.

Osaamismerkkien suoritustapoja

Opiskelijoiden Moodle-kurssille antaman palautteen perusteella tiedetään jo nyt, että he kokevat osaamismerkkien suorittamisen pääosin hyvin positiivisena. Merkkejä pystyy suorittamaan omaan tahtiin ja niiden avulla voi seurata omaa edistymistään oppien uusia asioita. Merkit kannustavat oppimaan ja niillä saadaan näkymätön osaaminen näkyväksi. Opiskelijat totesivat, että osaamismerkit ovat selkeä tapa osoittaa osaamistaan muille alan ihmisille, sillä osaamismerkeistä näkee nopealla vilkaisulla, onko henkilöllä kyseisestä digitaalisesta ympäristöstä tai välineestä kokemusta. Opiskelijat voivat liittää osaamismerkit omaan ePortfolioonsa ja osoittaa esimerkiksi harjoittelu- tai työpaikkaa hakiessaan niillä osaamisensa.

Merkkivalikoimaa tullaan laajentamaan esimerkiksi kuvankäsittelyyn ja videotuotantoon liittyvin osaamismerkein. Tietoturvaan, tietosuojaan ja tekijänoikeuksiin liittyvä merkki luotaneen samassa yhteydessä, kun työstämme HAMKin osalta näitä asioita laajemmin.

Pilotoinnin jälkeen on lisäksi tavoitteena päivittää Moodle-kurssia opiskelumateriaaleineen. Pitkän tähtäimen tavoitteena on ollut antaa uusille opiskelijoille jo ennen opintojen aloitusta mahdollisuus perehtyä oppimateriaaleihin ja harjoitella käytännössä välineiden ja ympäristöjen käyttöä. Tämä on mahdollista toteuttaa syksyllä 2018.

Lähteet

Hämeen ammattikorkeakoulu (n.d.). Osaamismerkit. Open badges eli digitaaliset osaamismerkit HAMKissa. Haettu 7.11.2017 osoitteesta http://www.hamk.fi/ohjeita/digitaalisuus/osaamismerkit/Sivut/default.aspx

Salmia, J. (2012). Voimat muutoksen takana − organisaation kasvu yhteisöllisyyteen. Ammatillinen opettajakoulutus, opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu. Haettu 7.11.2017 osoitteesta https://sites.google.com/site/yhteisollisyys/

Kirjoittaja

Johanna Salmia
Johanna Salmia, kehittämispäällikkö, Biotalouden yksikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu

Viittausohje:
Salmia, J. (2017). Digitaaliset osaamismerkit opiskelijan oppimisen tukena. HAMK Unlimited Professional 11.11.2017. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/biotalous-ja-luonnonvara-ala/digitaaliset-osaamismerkit

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

HAMKin osaamismerkit »
Print Friendly, PDF & Email

Tags:  digitaalisuus opiskelija osaamismerkki verkko-oppiminen
Previous Post
Virtual reality is virtually here
Next Post
Digital disruption in telecommunications
You might also like


More Story
Virtual reality is virtually here
Virtual reality (VR) is the use of a computer-generated 3D environment that can be navigated and possibly interacted with,...