Innovaatioportfolion johtaminen


Innovaatioportfolio on strateginen työkalu, jota hyödyntämällä yrityksellä on mahdollisuus koordinoida ja hallita innovaatioihin liittyvää kehitystyötä (Nagji & Tuff 2012). Portfoliojohtaminen ei keskity yksittäiseen projektiin, vaan sen avulla hallitaan kokonaisuutta. Monet toimialojensa johtavista yrityksistä kohdentavat merkittävän osan liiketoimintansa tuloksesta tulevan kasvun turvaamiseen. Innovaatioportfoliota käytetään havainnollistamaan ja jäsentämään organisaation sen hetkisiä innovaatioprojekteja. Sen tärkein tavoite on varmistaa, että yrityksen innovaatioaktiviteetit ovat tasapainossa, eli että organisaatio ei yli-investoi mutta ei myöskään ali-investoi innovaatiotoimintaansa. Innovaatioportfolio mahdollistaa innovaatiotoiminnan ohjaamisen ja johtamisen. Tämä edesauttaa sitä, ettei organisaation innovaatiotoiminta ole vain hajanaisia ideoita eri teemoihin liittyen tai sattumanvaraisia kehittämiskokeiluja.

Näkyvyyttä kehittämistoiminnan kokonaisuuteen

Innovaatioportfoliota voidaan tarkastella eri näkökulmista (Coulon, Licxhtenthaler, & Vollmoeller 2009). Näiden eri näkökulmien hyödyntäminen antaa paremman näkyvyyden, jotta innovaatioaktiviteetteja voidaan johtaa kokonaisuutena. Innovaatioportfoliota hyödynnetään organisaation kaikkien innovaatiohankkeiden ja -aihioiden systemaattiseen johtamiseen ja seurantaan huomioiden yrityksen strategiset tavoitteet. Käytännössä innovaatioportfolio antaa mahdollisuuden hahmottaa, miten uusia innovaatioprojekteja saadaan käynnistymään organisaatiossa tai miten vanhat innovaatioprojektit etenevät ja koska ne tulevat kaupallistamisen tai käyttöönoton vaiheeseen. Innovaatioportfolio linkittyy kiinteästi yrityksen innovaatiostrategiaan, ja sen avulla saadaan merkityksellistä informaatiota innovaatiotoiminnan johtamisen tueksi. Innovaatioportfolion johtamisen näkökulma on erityisen tärkeä, koska se auttaa konkreettisesti havainnoimaan innovaatiotoiminnan tilaa ja kehittymistä.

Innovaatioihin liittyvän portfolioajattelun taustalla on pyrkimys hallita yksittäisten innovaatioprojektien muodostaman kokonaisuuden riskiä ja tuottoa. Lähtökohtaisesti innovaatioportfoliota pyritään johtamaan kohdentamalla voimavaroja kohteisiin, joissa kokonaisuuden näkökulmasta tarkasteltuna päästään parhaaseen tuottoon, samalla kun vähennetään innovaatiotoiminnan kokonaisriskiä (Klingebiel & Rammer 2014). Keskeisenä haasteena innovaatioportfolion johtamisessa on, että innovaatioportfolio muodostuu innovaatioprojekteista, joiden nykyarvoa on usein vaikea arvioida. Haasteina tässä on esimerkiksi tuoteinnovaatioiden kohdalla, koska tuote saadaan valmiiksi, paljonko sen kehittämiseen käytetään rahaa, miten kaupallistaminen onnistuu, miten myynnin volyymi kehittyy kaupallistamisen jälkeen, miten hinnoittelu ja tuotteen valmistuskustannukset kehittyvät, kauanko tuote on markkinoilla eli kauanko se tuottaa ja niin edelleen. Innovaatioprojektin alkuvaiheessa yksittäisen innovaation arvo pohjautuu kovinkin karkeisiin oletuksiin, ja tämän johdosta arvostus on parhaimmillaankin epätarkka.

Innovaatioportfoliota johdettaessa kassavirtanäkökulmalla on tärkeä merkitys, eli mahdollisten nopeiden tuottojen tulisi tasapainottaa pitkäkestoisia kehittämisinvestointeja. Riskiprofiilin näkökulmasta erityyppisiä innovaatioita on mahdollista tasapainottaa keskenään, eli jotta voidaan ottaa radikaaleihin innovaatioihin liittyvää riskiä, täytyy innovaatioportfoliossa olla myös vähäriskisempiä inkrementaaleja innovaatioita.

Keino toteuttaa strategisia valintoja

Innovaatioportfolion johtaminen liittyy strategisten valintojen toteuttamiseen ja niiden tarkoituksenmukaiseen resursointiin (Ernst & Lichtenthaler 2009). Tämä liittyy niin yksityisen mutta myös julkisen sektorin organisaatioihin. Pyrkimyksenä on, että potentiaalisimmat innovaatioprojektit saavat kehittämisresurssit, joilla projekti saadaan tuotosten kaupallistamisen vaiheeseen. Innovaatioportfolion hallinta on strategisten valintojen toteuttamista ja resurssien kohdentamista. Tässä yhteydessä päätetään mihin markkinoihin, tuotteisiin ja teknologioihin resursseja kohdennetaan. Innovaatioportfolion hyödyntäminen innovaatiojohtamisen tukena parantaa yrityksen innovaatiotoimintaan liittyvää riskinhallintaa, innovaatioiden läpinäkyvyyttä, kehittämistoimenpiteiden ajoittamista ja mahdollisten synergioiden löytämistä.

Innovaatioportfolio edesauttaa ideoiden kehittymistä kaupallistettaviksi innovaatioiksi sekä estää hyvien ideoiden kadottamisen organisaation sisällä. Innovaatioportfolion hyödyntäminen ja johtaminen palvelee koko organisaatiota ja tehostaa sen innovaatiotoimintaa. Innovaatioportfolion johtaminen pitää sisällään projektien valinnan eli kriteerien määrittelyn, priorisoinnin, aikataulutuksen sekä resurssien kohdentamisen ja toteuttamisen seurannan.

Innovaatioportfolion johtamisen yhteydessä on tarpeen löytää vastaukset seuraaviin kysymyksiin (Mäntyneva 2012):

  • Millaisista innovaatioprojekteista haluamme innovaatioportfolion muodostuvan?
  • Mikä on inkrementaalien innovaatioiden ja radikaalien innovaatioiden keskinäinen suhde?
  • Missä määrin ja millaisiin tuote-, palvelu-, prosessi- ja liiketoimintamalli-innovaatioihin haluamme keskittyä ja mikä on niiden keskinäinen suhde?
  • Ovatko eri innovaatioprojektit toisistaan riippuvia vai riippumattomia?
  • Miten riskienhallinnan eri näkökulmat huomioidaan?
  • Miten eri innovaatioprojektien nähdään ajallisesti ajoittuvan?
Lähteet:

Coulon, M., Ernst, H., Lichtenthaler, U., & Vollmoeller, J. (2009). An overview of tools for managing the corporate innovation portfolio. International Journal of Technology Intelligence and Planning, 5(2), 221–239.

Ernst, H., & Lichtenthaler, U. (2009). Innovation portfolio management: an understudied driver of innovation success? International Journal of Technology Intelligence and Planning, 5(2), 111–117.

Klingebiel, R., & Rammer, C. (2014). Resource allocation strategy for innovation portfolio management. Strategic Management Journal, 35(2), 246–268.

Mäntyneva, M. (2012). Kasvua innovaatioista. Helsinki: Kauppakamari.

Nagji, B., & Tuff, G. (2012). Managing your innovation portfolio. Harvard Business Review, 90(5), 66–74.

Linkit case-esimerkkeihin:

Highways England: Innovation, Techology and Research Strategy
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/513794/S150785_Innovation_Strategy_V6_WEB.PDF

Managing Risk Without Stifling Innovation
http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-03-17/managing-risk-without-stifling-innovation 

The Global Innovation 1000: Top 20 R&D Spenders 2005-2015
http://www.strategyand.pwc.com/global/home/what-we-think/innovation1000/top-20-rd-spenders-2015 

Kirjoittaja

Mikko Mäntyneva, FT, KTL, toimii yliopettajana Hämeen ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Liiketoiminnan kehittäminen ja Business Management and Entrepreneurship -koulutuksissa. Lisäksi hän toimii tutkimuspäällikkönä Älykkäät palvelut -tutkimusyksikössä.

Viittausohje:
Mäntyneva, M. (2016). Innovaatioportfolion johtaminen. Teoksessa M. Mäntyneva (toim.) Innovaatiojohtaminen. HAMK Unlimited Professional 30.11.2016. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/yrittajyys-ja-liiketoiminta/innovaatioportfolion-johtaminen/

 

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus »
Print Friendly, PDF & Email

Tags:  innovaatioportfolio portfoliojohtaminen
Previous Post
Jätteistä raaka-aineeksi pilaantumista hidastamalla
Next Post
Inkrementaalit prosessi-innovaatiot tuottavuuden parantamisessa


More Story
Jätteistä raaka-aineeksi pilaantumista hidastamalla
Tarvittiin idea, sparraaja, hankerahoitus ja visionäärejä. Idea syntyi tutkijayliopettaja Annukka Pakarisen päässä,...