Askeleet myyntiosaamisen kehittämiseen


Osaaminen on monitahoinen käsite. Nykypäivän työ edellyttää jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja sopeutumista muutoksiin. Pelkkä tutkinnon kautta hankittu osaaminen tai pätevyys ei riitä, vaan tärkeää on kyky soveltaa osaamista käytäntöön. Käytännön myyntityön harjoittelu olikin pääosassa hankettamme.

Osaaminen on tiedon ja taidon monipuolista hyödyntämistä, organisointikykyä, ryhmätyöskentelytaitoja, muutokseen sopeutumista, arviointia ja jatkuvaa oppimista. Onnistumisten ja työssä kehittymisen edellytyksenä on osaaminen ja sen hyödyntäminen. (Kupias, Peltola & Pirinen 2014, 50–51.) Pohjanheimon (2015, 118–119) mukaan osaamista voidaan tarkastella seuraavan jaottelun myötä; substanssiosaaminen eli oman tehtävän edellyttämä osaaminen ja asiantuntijuus, työvälineisiin liittyvä osaaminen kuten turvallisuus sekä organisaatio‑ ja vuorovaikutusosaaminen. Nykyaikainen työ on usein asiantuntijatyötä, jossa työntekijältä odotetaan, että hän itse määrittelee yhdessä muiden kanssa, mitkä ovat työn tavoitteet, ja kuinka niihin päästään. Asiantuntijatyölle tunnusomaisia piirteitä ovat tiedon tuottaminen, vastaanottaminen ja käsittely. Usein tähän liittyy myös tieto‑ ja viestintätekniikan hyödyntäminen. (Juva & Hynynen 2010.)

Sekä verkosto-osaamisen taito että luovuus voivat auttaa myyjää sopeutumaan ja mukautumaan muuttuvassa ympäristössä. Ammatillista kehittymistä ja oppimista ei tapahdu vain muodollisen koulutuksen myötä, vaan tärkeä osa kehittymistä on myös esimerkiksi oma‑aloitteinen ajankohtaisen kirjallisuuden seuraaminen, ja hyvin merkittävä osa yksilön oppimisesta tapahtuu työnteon ohessa (Otala 2001, 34). Työssäoppiminen onkin yksi yleisimmistä oppimistavoista. Samalla voi vaikuttaa myös omaan työtilanteeseen ja elämänhallintaan. Osaaminen vaikuttaa sen hetkisen työn tuloksiin, mutta myös tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja sillä on merkitystä myös stressin hallinnassa ja työssä viihtymisessä. (Paane‑Tiainen 2000, 102–103.)

Alati muuttuvassa työympäristössä vuorovaikutus on edellytys sujuvalle työnteolle ja ryhmän/tiimin osaamisen kehittymiselle. Vuorovaikutuksen pääelementit muodostavat perusymmärryksen vuorovaikutustaitojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Vuorovaikutusosaamiseen kuuluvat ilmaisutaidot, empatian taito, taito havainnoida ja arvioida toista tilannekohtaisesti, taito havainnoida omia ennakkokäsityksiä asioista ja ihmisistä, keskustelutaidot, taito suhtautua toiseen tasavertaisesti sekä taito olla rakentava, kannustava ja rohkaiseva. (Helakorpi, Aarnio & Majuri 2010 155–178.)

Mikä motivoi huippumyyjää kehittämään osaamistaan? Hyvä myyjä on usein urasuuntautunut, itsevarma, kunnianhimoinen ja aktiivinen. Verkostojen rakentaminen, tiimien tai projektiryhmien dynaamisuus ja vuorovaikutustaidot korostunevat tulevaisuuden liiketoiminta‑ ja myyntityöosaamisessa. Jopa eri mantereille hajaantunut työympäristö ja organisaatio vaativat asiantuntijoiltaan entistä joustavampaa ja tiiviimpää yhteistyötä.

Mainostoimisto Precis opetti suunnittelun merkityksen

Hankkeen ”Nuoret huippumyyjät” tiimi Effia Kuusemo, Emil Abassov, Julia Toriseva ja Miko Vaaranmaa tekivät kehittämisprojektinsa hämeenlinnalaiselle mainostoimisto Precis Oy:lle. Mainostoimisto Precis Oy sijaitsee Hämeenlinnassa ja se on perustettu vuonna 1992. Precis tarjoaa laajasti palveluita yrityksien erilaisiin tarpeisiin markkinointiviestinnän suunnittelusta videokuvaukseen. Keskeisen sijainnin vuoksi asiakaskuntaan kuuluu yrityksiä Kanta-Hämeen alueen lisäksi myös esimerkiksi Helsingistä ja Tampereelta.

Preciksen toimeksiannossa oltiin oppimisen ja tekemisen ytimessä, kun tiimiläiset tekivät projekteja suoraan aidoille asiakkaille. Aluksi tiimille esiteltiin kaksi erilaista yritystä, joilla molemmilla oli tarve kohentaa markkinointiaan. Precis Oy:n puolelta tarjottiin vaihtoehtoa, että jokainen olisi lähtenyt tekemään itsenäisesti omaa projektiaan. Tiimi päätti kuitenkin lähteä koko ryhmän voimin toteuttamaan markkinoinnin suunnittelua näille kahdelle yritykselle. Tämä osoittautui hyväksi valinnaksi, sillä työtehtäviä riitti jokaiselle ryhmän jäsenelle sopivasti.

Tiimin kertomaa: ”Vaikka teemme kahdelle hyvin erityyppiselle yritykselle projektia, löytyy niistä paljon samoja piirteitä. Molemmissa projekteissa tehdään myynnin ja markkinoinnin suunnittelua. Pohdimme yhdessä ryhmän ja Preciksen edustajan kanssa ideat, jotka esittelemme yrityksille. Saamamme palautteen mukaan lähdemme suunnittelemaan tarpeellisia toimenpiteitä ja miettimään niiden toteutusta käytännössä.”

Artikkeli on osa Nuoret huippumyyjät -kokoelmaa.

Lähteet:

Helakorpi, S., Aarnio, H. & Majuri, M. (2010). Ammattipedagogiikkaa uuteen oppimiskulttuuriin. Hämeenlinna: HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun julkaisuja 1/2010, 155–178.

Juva, K. & Hynynen, A. (2010). Oivallus-hankkeen 2. väliraportti. Elinkeinoelämän keskusliitto. Viitattu 15.4.2016. http://ek.multiedition.fi/oivallus/fi/liitetiedostot/ajankohtaiset/oivallus-2-valiraportti-final.pdf

Kupias, P., Peltola, R. & Pirinen, J. (2014). Esimies osaamisen kehittäjänä. Helsinki: Sanoma Pro.

Paane-Tiainen, T. (2000). Oppijaksi aikuisena. Helsinki: Edita.

Pohjanheimo, E. (2015). Työyhteisön vuosi: sosiaalipsykologinen selviytymisopas. Helsinki: Ta-lentum.

Otala, L. (2001). Osaajana opintiellä – Opas elinikäisen oppimisen matkalle. 2. uudistettu painos. Helsinki: WSOY.

Kirjoittaja

Minttu Lampinen toimii yliopettajana Hämeen ammattikorkeakoulussa ja yritysvalmentajana Nuoret huippumyyjät -hankkeessa.

Viittausohje:
Lampinen, M. (2016). Askeleet myyntiosaamisen kehittämiseen. HAMK Unlimited Professional 10.6.2016. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/yrittajyys-ja-liiketoiminta/askeleet-myyntiosaamisen-kehittamiseen/
Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Liiketalouden koulutus »
Print Friendly, PDF & Email

Previous Post
Digiaika – oletko opettajana valmis tulevaisuuteen?
Next Post
Matkalla huippumyyjäksi


More Story
Digiaika – oletko opettajana valmis tulevaisuuteen?
Digitalisaation on uskottu mullistavan koulutuksen. Odotuksista huolimatta suuria mullistuksia ei opetuksessa juurikaan ole tapahtunut....