Opettajien digipedagogiikan koulutus ennakoi työelämän murrosta


Ammatillisille opettajille suunniteltu digipedagogiikan erikoistumiskoulutus perustuu tutkimukseen, työelämän muutokseen ja opettajien henkilökohtaisiin osaamisen kehittämisen suunnitelmiin. Koulutus toteutetaan HAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tänä vuonna jo toista kertaa.

Koulutuksen suunnittelu yhteistyössä ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa

Suomen ammatilliset opettajakorkeakoulut laativat vuonna 2016 opetussuunnitelman DIGIOPE-erikoistumiskoulutukselle (30 op). Koulutuksen nimi on kokonaisuudessaan “Ammatillinen opettaja digitalisaation, oppimisympäristöjen ja työelämän kehittäjänä”. Koulutus on saanut rahoituksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja se vastaa hallituksen digitalisaation kärkihankkeiden haasteeseen työn ja oppimisen digimurroksen osaamisvajeesta tarjoamalla opettajille joustavaa täydennyskoulutusta.

Erikoistumiskoulutuksen suunnittelun lähtökohtana oli edistää ammattikorkeakouluille ja ammatilliselle koulutukselle yhteistä tavoitetta kehittää joustavia yksilöllisiä oppimispolkuja ja työelämälähtöistä koulutusmallia. Erikoistumiskoulutuksessa etsittiin ratkaisuja siihen, miten digitaalisilla välineillä ja oppimisympäristöillä voidaan tukea tulevaisuuden työelämälähtöistä koulutusta, millaisia tulevaisuuden digiratkaisut ovat ja miten opettajan työ muuttuu. Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa tämä näkyy etenkin parhaillaan toteutuvassa ammatillisen koulutuksen reformissa (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2018) ja vuoden 2018 uudessa laissa ammatillisesta koulutuksesta (Laki ammatillisesta koulutuksesta 2017/531). Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan uudenlaista osaamista ja ammattitaitoa, ja opiskelijoiden osaamisen halutaan kehittyvän etenkin työssä. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät tarjoavat opiskelijoilleen entistä enemmän henkilökohtaisia oppimispolkuja tiiviissä työelämäyhteistyössä sekä digitalisoivat toimintaprosessejaan ja oppimisympäristöjään. Aalto, Ahokas ja Kuosa (2008) arvioivat jo kymmenen vuotta sitten, että yksittäisten ammattitutkintojen sijaan tulevaisuuden osaaminen perustuu erilaisten osaamisten yhteenliittymiselle. Reformin vaikutuksesta suuri osa tutkinnoista poistuu tai yhdistyy toisiin tutkintoihin, ja tavoitteena on joustava ja modulaarinen tutkintorakenne.

Digipedagogista osaamista on tutkittu Suomessa paljon

DIGIOPE-erikoistumiskoulutuksen tausta-aineistona hyödynnettiin myös suomalaisten opettajien ja opiskelijoiden digipedagogisen osaamisen kansallisia ja kansainvälisiä selvityksiä (mm. Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, 2013; Taajamo, Puhakka & Välijärvi, 2015; Opetusalan Ammattijärjestö, 2016; Ruhalahti & Kentta, 2017). Ruhalahden ja Kentan (2017) tuoreessa selvityksessä tarkasteltiin ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaalisten ohjaustaitojen ja työelämäyhteistyön kehittämishaasteita. Selvityksen mukaan ammatillisessa koulutuksessa digitalisaatiota tukeva peruslaitteisto on kyllä sekä opettajien että opiskelijoiden saatavilla, mutta opettajat tarvitsevat lisää digipedagogista osaamista hyödyntääkseen enemmän digitaalisia oppimisympäristöjä opetuksessa ja oppimisen tukena.

DIGIOPE-erikoistumiskoulutuksen suunnittelu käynnistettiin kartoittamalla ammatillisen opettajan tulevaisuuden osaamisia. Asiantuntijatyöryhmä tuotti tulevaisuusorientoituneen aineistoanalyysin sekä yhteisöllisen työskentelyn avulla useita osaamisaihioita, joita 220 ammatillisen koulutuksen asiantuntijaa, koulutuksen järjestäjää ja työelämän edustajaa arvioi, priorisoi ja kommentoi kyselytutkimuksen avulla. Tulevaisuuden osaamisten kartoittamiseksi samalle kohderyhmälle järjestettiin myös yhteisöllinen työpaja, “Digiaamiainen”, josta dokumentoitu aineisto analysoitiin.

Koulutuksen muotoilu huomioi tutkimuksen ja opiskelijoiden henkilökohtaiset kehittymistarpeet

Tulosten perusteella muotoiltiin erikoistumiskoulutuksen osaamisalueet, jotka käsittelevät tulevaisuuden työelämää ja koulutusta, oppimisprosessien ohjaamista digitaalisissa ympäristöissä ja medialukutaitoa. Koulutuksen toimintaperiaatteita olivat oppimisympäristön ja -prosessin avoimuus, henkilökohtaistaminen ja monipuolinen digitaalisten välineiden pedagoginen käyttö. Osallistujille tarjottiin koko koulutuksen ajan yksilöllistä ja ryhmäkohtaista ohjausta niin lähiopetuksessa kuin verkossa.

Ensimmäiseen toteutukseen valittiin mukaan 28 ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajaa ja vuonna 2019 alkaneeseen toiseen toteutukseen 22 hakijaa. Hakijat valittiin asiantuntijakriteerien perusteella ja hakemuksia pyydettiin ensisijaisesti oppilaitoskohtaisilta digipedagogisisilta kehittäjätiimeiltä. Erikoistumiskoulutus henkilökohtaistetaan kullekin osallistujalle ja aikaisemmin tai koulutuksessa hankittu osaaminen osoitetaan osaamismerkkijärjestelmän avulla. Koulutuksessa esitellään ja kokeillaan uusia digitaalisia välineitä ja -oppimisympäristöjä, kuten laajennettua todellisuutta ja oppimisanalytiikkaa. Tutuiksi tulevat myös mediakasvatuksen lähtökohdat, digimaailman tekijänoikeudet ja EU:n tietosuojalaki.

Koulutuksessa on kaksi keskeistä oman työn kehittämisen painopistealuetta:

1) oman digitaalisuutta hyödyntävän opetuskokonaisuuden suunnittelu ja toteuttaminen ja
2) oppilaitoksen digitaalista kehittämistoimintaa tukeva kehittämistyö.

Niiden tavoitteena on kehittää kunkin henkilökohtaista digipedagogista osaamista ja oppilaitoksen tai työelämäyhteistyön digitaalista toimintakulttuuria. Koulutuksen aikana osallistujat tutkivat myös omien ammattialojensa työn murrosta, digitalisoitumista ja uusia osaamisvaatimuksia muun muassa haastattelemalla työelämän edustajia.

Tutkimus- ja kehitysyhteistyötä jatketaan Turun yliopiston kanssa

HAMK on kerännyt koulutuksesta tutkimusdataa ja aloittanut erikoistumiskoulutusten TK-yhteistyön myös Turun yliopiston kanssa. Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos toteuttaa digipedagogista erikoistumiskoulutusohjelmaa perusopetuksen ja lukion opettajille. HAMK ja Turun yliopisto järjestivät huhtikuussa 2018 erikoistumiskoulutusten osallistujille yhteisen työpajan, jonka tavoitteena oli opettajien koulutusasteiden ja nivelvaiheiden yli ulottuva vuoropuhelu ja yhteistyö sekä yhdessä tunnistettujen kehittämishaasteiden ratkaiseminen. HAMK ja Turun yliopisto julkaisivat opettajien digikehittämisen haasteista ja ratkaisuista yhteisen tutkimusartikkelin Ammattikasvatuksen aikakauslehdessä (Veermans, Ryymin, Korhonen, Lallimo, Airola & Niinimäki, 2018).

DIGIOPE-erikoistumiskoulutus esiteltiin myös Pedaforum-päivillä elokuussa 2018 ja se kutsuttiin myös EAPRIL 2018 (The European Association for Practitioner Research on Improving Learning) -konferenssin Spotlight Symposiumiin esimerkkinä uudesta ja innovatiivisesta opettajien täydennyskoulutuksesta.

Osallistujien raportoimat kokemukset koulutuksen ensimmäisestä toteutuksesta olivat positiivisia. Moduuleista tärkeimmäksi koettiin oman oppilaitoksen digitaalisen toimintakulttuurin kehittämistyö. Sisällöllisesti tärkeäksi koettiin myös digitaalisuutta hyödyntävän oppimisprosessin suunnittelu ja oman alan työelämän digimurrokseen perehtyminen.

Artikkelin pääkuva: Photo by rawpixel.com from Pexels

Lähteet

Aalto, H.-K., Ahokas, I. & Kuosa, T. (2008). ”Yleissivistys ja osaaminen työelämässä 2030 – menestyksen eväät tulevaisuudessa”-hankkeen loppuraportti. TUTU-Julkaisuja 1/2008. Haettu 18.9.2018 osoitteesta https://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/julkaisut/tutu-julkaisut/Documents/Tutu_2008-1.pdf

Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology (European Commission). (2013). Survey of Schools: ICT in Education. Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe’s Schools (2013). FINAL REPORT. A study prepared for the European Commission DG Communications Networks, Content & Technology. doi:10.2759/94499

Opetusalan Ammattijärjestö. (2016). Askelmerkit digiloikkaan. OAJ:n julkaisusarja 3:2016. Tekijät Päivi Hietikko, Vesa Ilves ja Jaakko Salo. Haettu 26.3.2019 osoitteesta https://www.oaj.fi/globalassets/julkaisut/2016/askelmerkitdigiloikkaan.pdf

Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2018). Ammatillisen koulutuksen reformi -sivusto. Haettu 8.8.2018 osoitteesta https://minedu.fi/amisreformi

Ruhalahti, S. & Kentta, V. (2017). Ammatillisen koulutuksen digitalisaatio ja työelämäyhteistyö: “Opeilta ja ohjaajilta löytyy intoa uusille poluille”. Raportit ja selvitykset 2017:18. Opetushallitus. Haettu 19.8. 2018 osoitteesta https://www.oph.fi/download/188475_ammatillisen_koulutuksen_digitalisaatio_ja_tyoelamayhteistyo.pdf

Taajamo, M., Puhakka, E. & Välijärvi, J. (2103). Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:4. Haettu 18.8.2018 osoitteesta http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75134

Veermans, M., Ryymin, E., Korhonen A.-M., Lallimo, J., Airola, J. & Niinimäki, J. (2018). Jaetut haasteet ja ratkaisut – opettajien digipedagogisten erikoistumiskoulutusten koulutusasteet ylittävä yhteistyöpaja. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 20(4), 51–69.

Kirjoittajat

Tutkimuspäällikkö, yliopettaja Essi Ryymin toimii tutkijana HAMK Edu -tutkimusyksikössä ja opettajankouluttajana ja valmentajana Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat mm. työnmurros, digitalisaatio ja ammatillinen osaaminen.

Lehtori Anne-Maria Korhonen toimii opettankouluttajana HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ja tutkijana ja hanketoimijana HAMK Edu -tutkimusyksikössä. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat mm. digitaalisuus pedagogisten ratkaisujen ja oppimisen tukena.

Lehtori Jukka Niinimäki työskentelee opettajankouluttajana ja hanketoimijana HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Häntä kiinnostaa muun muassa oppiminen ja osaamisen kehittäminen digitaalisissa avoimissa oppimisympäristöissä.

Viittausohje:
Ryymin, E., Korhonen, A.-M. & Niinimäki, J. (2019). Opettajien digipedagogiikan koulutus ennakoi työelämän murrosta. HAMK Unlimited Professional 4.4.2019. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/digipedagogiikka-tyoelaman-murros

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Digiope-erikoistumiskoulutus »
Print Friendly, PDF & Email

Tags:  ammatillinen opettaja digipedagoginen osaaminen erikoistumiskoulutus työelämän murros
Previous Post
Kokonaisarkkitehtuuri kehittämisen pohjana
Next Post
Makea kokeilukokonaisuus Kultasuklaalle
You might also like


More Story
Kokonaisarkkitehtuuri kehittämisen pohjana
Kokonaisarkkitehtuuri on liiketoimintalähtöinen ja kokonaisvaltainen tapa kehittää toimintaa ja rakenteita. Kokonaisarkkitehtuurin...