Huippumyyjän osaaminen digiaikana


Nuoret Huippumyyjät -hankkeeseen liittyvän opinnäytetyöni pääaiheena oli digitaalinen myyntityö. Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää digitalisaation vaikutusta myyntityöhön: sitä, kuinka digitalisaatio on vaikuttanut huippumyyjien osaamisvaatimuksiin ja rooliin myyntityössä. Digitaalisuus on vaikuttanut tämän päivän myyntityöhön merkittävästi, joten aiheena se on erittäin ajankohtainen ja koskettaa lähes kaikkia myyntityön parissa toimivia.

Keskeisimpänä tuloksena tutkimuksesta saatiin se, että huippumyyjän kriteerit ovat hyvin työtehtävä- ja toimialakohtaisia. Tulosten perusteella voidaan myös yleisesti todeta, että huippumyyjiltä vaadittava osaaminen laajenee sekä rooli tulee moninaistumaan. Kaikessa tekemisessä keskiössä on asiakastarpeen tunnistaminen ja asiakaslähtöisyys. Tutkimusmenetelmä oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, ja aineisto kerättiin teemahaastatteluiden avulla.

Työn teoreettinen viitekehys syntyi myyntiosaamisesta ja -roolista. Tätä viitekehystä lähestyttiin digitalisaation näkökulmasta. Työn alussa avattiin huippumyyjien ominaisuuksia teorian avulla: minkälaisia huippumyyjät ovat, kuinka huippumyyjäksi kehitytään sekä kuinka persoona vaikuttaa myyntityössä. Toisessa teoriaosuudessa keskityttiin digitalisaation vaikutuksiin: kuinka digiaika on vaikuttanut huippumyyjien rooliin myyntityössä sekä kuinka myyjiltä vaadittava osaaminen on muuttunut digiajan myötä. Teoriaosuuden aineisto kerättiin alan kirjallisuudesta ja verkkoaineistoista.

Opinnäytetyö on luettavissa täältä.

Artikkeli on osa Nuoret huippumyyjät -kokoelmaa.

Kirjoittaja

Tommi Puronaho on Hämeen ammattikorkeakoulusta valmistunut liiketalouden tradenomi.

Viittausohje:
Puronaho, T. (2016). Huippumyyjän osaaminen digiaikana. HAMK Unlimited Magazine 24.5.2016. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/yrittajyys-ja-liiketoiminta/huippumyyjan-osaaminen-digiaikana

 

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

liiketalouden koulutus »
Print Friendly, PDF & Email

Previous Post
Vanajanlinna panostaa digiin ja someen
Next Post
Analysis of Finnish Skills Competition and Inspirations to China


More Story
Vanajanlinna panostaa digiin ja someen
Markkinat ovat siirtyneet monella alalla verkkoon ja ovat täynnä vaihtoehtoja, joista potentiaalinen asiakas voi valita...