Uncategorized / 24/08/2017

Liite 1


Arene ry:n suositus ammattikorkeakoulututkintojen yhteisiksi kompetensseiksi (Auvinen 2010, 4‒5.)

Osaamisen kuvaus, ammattikorkeakoulututkinto Osaamisen kuvaus, ylempi   ammattikorkeakoulututkinto
 

OPPIMISEN TAIDOT

 

 • osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
 • osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
 • kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta
 • osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
 • osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
 • kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

 

 

EETTINEN OSAAMINEN

 

 • kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
 • osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
 • osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
 • osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
 • osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
 • kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen
 • kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
 • osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
 • osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
 • osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
 • osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
 • kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

 

TYÖYHTEISÖOSAAMINEN

 

 • osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
 • osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
 • osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
 • kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
 • osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
 • kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
 • omaa valmiuksia yrittäjyyteen
 • osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
 • osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
 • osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
 • osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
 • osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
 • kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä
 

INNOVAATIO-OSAAMINEN

 

 • kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
 • osaa työskennellä projekteissa
 • osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
 • osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

 

 • osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
 • osaa johtaa projekteja
 • osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
 • osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa
 

KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN  

 • omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
 • kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
 • osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyys-kehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia
 • kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
 • osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
 • osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Previous Post
Liite 2
Next Post
Oppiminen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ‒ case sovellettu oppimiskahvila


More Story
Liite 2
Yhteenveto tradenomikoulutusten kompetensseista, osaamistavoitteista ja perusopintojen sisällöistä Ammattikorkeakoulu Kompetenssit Osaamistavoitteet Perusopintojen...