”Paras päivä ikinä” – oppilaat kehittämässä luontoliikuntapäivää


Luonto on täynnä aarteita. Luonnossa liikkuminen on lapselle luontaista, seikkailua ja luonnon aarteiden ihmettelyä. Luonnossa liikkumisella on positiivisia vaikutuksia ihmisten hyvinvoinnille. Tältä pohjalta Aulangolle kehitettiin Aulangon aarteet -luontoliikuntapäivä DigiTrail-mobiilisovellusta hyödyntäen yhdessä neljännen luokan oppilaiden kanssa. Pilottipäivän ja oppilailta kerätyn palautteen pohjalta luontoliikuntapäivän sisältöä ja digisovellusta kehitettiin, jotta sisältö tukisi oppimista ja hyvinvointia mahdollisimman hyvin.

Aulangon aarteet -luontoliikuntapäivän kehittäminen

Perusopetuksen opetussuunnitelma painottaa myönteisen luontosuhteen rakentamisen merkitystä ja oppilaan ohjaamista kohti kestävää elämäntapaa. Tässä oppilaiden omakohtaisilla luontokokemuksilla on suuri merkitys. Opetussuunnitelman tavoitteena on myös rohkaista oppilaita toiminnallisuuteen ja ohjata heitä hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa yhtenä oppimisen välineenä. Luonnossa liikkuminen ja luonnon tutkiminen lisäävät oppimisen elämyksellisyyttä ja sitä kautta vahvistavat motivaatiota uusien asioiden oppimista kohtaan. Koulun monitahoisessa ja vaativassa arjessa opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen ei kuitenkaan ole aina helppoa.

Opetussuunnitelman pohjalta järjestettiin kouluopetuksen tueksi Aulangolla luontoliikuntapäivä, johon Luolajan koulun neljännen luokan oppilaat osallistuivat. Luontoliikuntapäivän järjestivät yhteistyössä HAMK Smart -tutkimusyksikön DigiTrail-hanke ja Lasten Liikunnan Tuki ry:n Luonnollinen liike -hanke. Luonnollinen liike -hankkeessa kehitetään Aulangon ulkoilumajasta Luontoliikuntakeskus, jonka yhtenä palveluna on toiminnallisen luontoliikuntaopetuksen järjestäminen.

Yhteistyön tarkoituksena oli suunnitella, kehittää ja testata toiminnallinen ”Aulangon aarteet” -metsäreitti alakoulun oppilaille. Oppilaat osallistettiin suunnitteluun, joten heille mahdollistui oman opiskelun, omien tavoitteiden ja toimintatapojen suunnittelu. Mukana olivat tutkijayliopettaja Jaana-Maija Koivisto ja sovellussuunnittelija Jerry Lehtisyrjä HAMKista ja projektipäällikkö, biologian ja maantiedon opettaja Minna Niskanen Lasten Liikunnan Tuki ry:stä. Lisäksi retkillä oli mukana oppilaiden luokanopettaja ja HAMKin opiskelijoita havainnoijina.

Luontoliikuntapäivän tavoitteet ja toteutus

Luontoliikuntapäivän tavoitteena oli tukea oppimista elämyksellisten luontokokemusten avulla ja lisätä oppilaiden hyvinvointia. Koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen mahdollisti kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat luonnossa. Opetussuunnitelman arvoperustassa nähdään ihminen osana luontoa ja teknologian kehityksen päätöksentekijänä. Ihmisellä on vastuu teknologian ohjaamisesta suuntaan, joka varmistaa ihmisen ja luonnon kestävän tulevaisuuden. Kouluissa voidaan ohjata oppilaita erilaisten tieto- ja viestintäteknologisten välineiden käyttöön ja kehittämiseen. Parhaimmillaan ne vahvistavat oppilaiden osallisuutta, yhteisöllisen työskentelyn taitoja ja oppimista. Luontoliikuntapäivän yhtenä tavoitteena oli myös testata DigiTrail-mobiilisovellusta, joka toimii luonnossa navigaattorin tavoin ja madaltaa kynnystä lähteä tutustumaan luontoon. DigiTrail-sovellus on kehitetty Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Smart -tutkimusyksikön DigiTrail-hankkeessa (1.8.2016–30.6.2019). DigiTrail-sovellus tarjoaa koululaisille helposti saavutettavan ja turvallisen koulun ulkopuolella tapahtuvan oppimisen ohjatulla reitillä.

DigiTrail-sovellus sisältää erilaisia opastettuja reittejä Kanta-Hämeen alueella. Aulanko sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Hämeenlinnan keskustasta ja on tunnettu kauniista kansallismaisemistaan ja historiallisista nähtävyyksistään. Aulangolla on kolme reittiä, jotka ovat vaikeustasoltaan erilaisia. Koululaisille valittiin helppo, noin kolmen kilometrin pituinen ”Aulangon aarteet” -niminen reitti, joka kulkee Aulangon luonnonsuojelualueella ja kiertää alueen keskeisimmät nähtävyydet. Reitti lähtee Aulangon Ulkoilumajalta, Luontoliikuntakeskukselta, ja palaa lopuksi sinne takaisin.

”Aulangon aarteet” -reitille oli suunniteltu viisi metsäaarteiden etsintätehtävää, joiden sisällöt liittyivät metsän ekologiaan ja Aulangon kulttuurihistoriaan. Aiheita olivat luonnonsuojelualue, maisema, puusto, eläimet ja jokamiehenoikeudet. Metsäreitillä kuljettaessa oppilailla oli mahdollisuus liikkua vapaasti ympäröivässä metsässä. Oppilaat saivat tällöin monipuolista motorista harjoitusta, jonka on tutkimusten mukaan todettu tukevan ajattelun kehittymistä ja oppimista. Lisäksi metsäaarteiden etsintätehtävissä hyödynnettiin pelillisyyttä oppimisen edistäjänä. Monet tehtävät edellyttivät myös yhteistä pohdintaa ja toteuttamista, jolloin yhteistyötaidot hioutuivat ja luokan yhteisöllisyys kehittyi.

Luolajan koulun neljännen luokan oppilaille järjestettiin syyslukukauden aikana kaksi Aulangon aarteet -luontoliikuntapäivää: 9.11. ja 13.12. Oppilaat saapuivat ulkoilumajalle aamulla ja tervetulotoivotusten jälkeen päivä aloitettiin käynnistämällä DigiTrail-sovellus. Lisäksi jokaiselle oppilaalle jaettiin ”Minun metsäaarteeni” -kortti (kuvio 1) ja annettiin ohjeet sen täyttämiseen reitin aikana.

Kuvio 1. Minun metsäaarteeni -kortti.

Oppilaat jaettiin pienryhmiin ja matkalle lähdettiin pienin väliajoin siten, että oppilaat seurasivat reittiä mobiilisovelluksen kartasta. Rastipisteiden kohdalla oppilaat lukivat paikkaan liittyvän tarinan ja toimintavinkin matkapuhelimen näytöltä. Oppilaat toteuttivat toimintavinkin ja näin löytyneet aarteet kirjattiin omaan ”Minun metsäaarteeni” -korttiin. Korttiin arvioitiin myös omaa työskentelyä ja pyydettiin kaverilta palaute omasta työskentelystä. Lisäksi reitin aikana havainnointiin DigiTrail-sovelluksen toimivuutta sekä oppilaiden toimintaa. Reitin varrella varattiin aikaa myös eväiden syöntiin, mikä oli kaikille mieluisa kokemus. Reitillä kulkeminen kesti kaikkiaan noin kolme tuntia.

Palautteen kerääminen oppilailta

Aulangon Ulkoilumajalle palattua oppilailta kerättiin palautetta sähköisellä palautelomakkeella, jossa oli kysymyksiä liittyen muun maussa DigiTrail-mobiilisovelluksesta (kuvio 2).

Kuvio 2. Kuvakaappaus kyselylomakkeesta.

Oppilaat arvioivat DigiTrail -mobiilisovellusta tähtiasteikolla yhdestä viiteen (kuvio 3). Ensimmäisen retkipäivän lopuksi ohjaajat pohtivat yhdessä päivän kulkua ja kehittämisideoita.

Kuvio 3. Palaute DigiTrail-mobiilisovelluksesta (asteikko 1 tähti = 1, 5 tähteä = 5).

Aulangon aarteet -luontoliikuntapäivää seuraavalla viikolla Jaana-Maija, Minna ja Jerry kävivät Luolajan koululla keräämässä oppilailta palautetta. Oppilailta pyydettiin palautetta kahdesta näkökulmasta: mitä opin ja mitä koin ”Aulangon aarteet” -reitillä. Oppilailta pyydettiin myös ideoita seuraavaan luontoliikuntapäivään. Sovellussuunnittelija Jerry kertoi myös sovelluksen kehittämisestä.

Oppilaiden palautteet

Oppilaat kokivat DigiTrail -mobiilisovelluksen helppokäyttöisenä, mutta sen toiminnassa oli molemmilla kerroilla jonkin verran teknisiä ongelmia. Kyselyn tulosten mukaan oppilaat kulkivat ensimmäisellä retkipäivällä enemmän sovelluksen opastamana kuin toisena päivänä, joka voi selittyä sillä, että reitti oli jo tuttu. Kyselyn tulokset eivät ole kuitenkaan yleistettävissä aineiston pienuuden vuoksi. Havaintojemme perusteella teknisillä ongelmilla oli vaikutusta liikkumiseen sovelluksen opastamana: osa oppilaista laittoi puhelimen pois ja liikkui ryhmän mukana. Osa oppilaista puolestaan seurasi hyvinkin intensiivisesti sovelluksessa olevaa karttaa ja sinne merkittyjä nähtävyyksiä tai taukopaikkoja. Työpajan tuloksena syntyneitä oppilaiden palautteita olivat mm.

Minusta oli kivaa kulkea metsässä luokan kanssa.

Opin eläinten jälkiä ja uusia lintuja ja reittejä.

Opin käyttämään digitrailiä.

Opin suunnistamaan kännykän kanssa.

Oli kivaa katella maisemia.

Luonnossa oli tosi ihanaa kävellä vaikka satoi.

Oli kivaa kun sain eläytyä luontoon ja kun sain puhua luonnon kaa.

DigiTrailin ja luontoliikuntapäivän kehittäminen oppilaiden palautteiden perusteella

Oppilaiden ja ohjaajien palautteen ja reflektoinnin pohjalta toista retkipäivää kehitettiin. Oppilaiden palautteiden perusteella ”Aulangon aarteet” -reitin sisältöjä muokattiin lyhyemmiksi. Lisäksi oppilaat antoivat kehittämisehdotuksia DigiTrail-sovellukselle mutta näitä kaikkia ei ollut mahdollista toteuttaa ennen seuraavaa retkipäivää. Oppilaat toivoivat retkelle lisää leikkejä, tarinoita ja lumileikkejä. Lunta metsään saatiin vain ohut kerros maanpeitteeksi, mutta säästä riippumattomat toiveet huomioimme toisen pilottipäivän sisällöissä. Ohjaaja lisäsi tarinoita retken alkuun ja rastipisteiden yhteyteen. Yhteisleikkejä lisättiin retken alkuun ja evästauon lopuksi. Retkellä vierailtiin myös Karhuluolalla eläinarvoitusten äärellä ja puhuttelevassa tuijametsässä. Lopuksi sytytettiin Aulangon ulkoilumajan, Luontoliikuntakeskuksen, pihalla olevaan kotaan toivottu nuotio ja paistettiin siellä makkarat. Kokonaisuutena oppilaiden toive oli elämyksellinen ja yhteisöllinen retkipäivä. Kehittämisen jälkeen yhä useampi oppilas kommentoi päivän päätteeksi, että: ”Tämä oli paras päivä ikinä!” Luonnon aarteet tuottavat parhaimmillaan vahvoja oppimisen ja hyvinvoinnin kokemuksia.

DigiTrail-sovellus ja ”Aulangon aarteet” -metsäreitti tehtävineen ovat kaikkien alueella vierailevien käytettävissä. Luontoliikuntapäivä on yksi Luontoliikuntakeskuksen tarjoamista palveluista jatkossakin. Näin jokaisella on mahdollisuus etsiä Aulangon aarteita yksin tai yhdessä kaikkina vuodenaikoina.

Kirjoittajat

Jaana-Maija Koivisto, FT, toimii tutkijayliopettajana HAMK Smart -tutkimusyksikössä. Koiviston tutkimusalueita ovat hyvinvointiin liittyvät digitaaliset palvelut, digitaaliset oppimisympäristöt ja niihin liittyvä pedagogiikka sekä pelillisyys ja virtual reality sote-alalla.

Minna Niskanen, KM, FM, on toiminut biologian ja maantiedon lehtorina lukiossa ja yläkoulussa. Hänellä on luokanopettajan, biologian ja maantiedon aineenopettajan ja maantieteen tutkijan koulutus Turun yliopistosta. Syksyllä 2018 Minna Niskanen siirtyi koulumaailmasta työskentelemään Lasten Liikunnan Tuki ry:n Luonnollinen liike -hankkeeseen, jonka tavoitteena on Aulangon vetovoiman lisääminen kestävällä tavalla laadukkaiden luontoliikunta, hyvinvointi- ja vapaa-ajan palveluiden avulla Aulangon Luontoliikuntakeskuksen toiminnan käynnistämisen kautta.

Viittausohje:
Koivisto, J.-M. & Niskanen, M. (2019). ”Paras päivä ikinä” – oppilaat kehittämässä luontoliikuntapäivää. Teoksessa H. Kerkola (toim.), DigiTrail.  HAMK Unlimited Professional 15.2.2019. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/hyvinvointi-ja-sote-ala/paras-paiva-ikina

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

DigiTrail »
Print Friendly, PDF & Email

Tags:  digitaalisuus DigiTrail hyvinvointi lapset luontoliikunta
Previous Post
Tapaksia ja poskisuudelmia - yhteistyötä rakentamassa Espanjassa
Next Post
Monikulttuurinen ohjauskompetenssi vahvistaa Ohjaamojen saavutettavuutta
You might also like


More Story
Tapaksia ja poskisuudelmia - yhteistyötä rakentamassa Espanjassa
Syysmyrskyn riehuessa Hämeessä kaksi HAMKin sosiaalialan lehtoria pääsi nauttimaan Espanjan loppukesän lämmöstä Granadassa....