Ammattiopisto Live näyttää esimerkkiä vaativan erityisen tuen käytänteissä

Kuva: Kari Virtanen.


Koko kuluva vuosituhat on näkynyt suomalaisissa oppilaitoksissa kasvavana erityisopetuksen ja erityisen tuen määränä. Tuen määrän nopea kasvu vaatii myös opetushenkilöstöltä erityisosaamista ja lisäkouluttautumista.

Myös projektirahoituksessa on otettu erityisen tuen tarpeet huomioon. Esimerkiksi Hämeen ammattikorkeakoulun koordinoimassa Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeessa erityinen tuki ja sen käytäntöjen kehittäminen kulkee läpileikkaavana teemana opettajankoulutusta kehitettäessä. Kaikki opettajankoulutuslaitokset yhteen kokoavan projektin tavoitteena on yhdenmukaistaa opettajankoulutusta tutkimusperustaisesti. Päätavoitteena on rakentaa toiselle asteelle malleja ja taitoa vastata erityisen tuen, ohjauksen ja uraohjauksen riittävyyteen. Esimerkiksi yliopistojen aineenopettajakoulutuksissa edellä mainitut teemat käsitellään muutamassa tunnissa.

Ammatilliset erityisoppilaitokset ovat paikkoja, joihin opiskelijat valitaan vaativan erityisen tuen tarpeiden perusteella. Tällaisia valintaperusteita voivat olla esimerkiksi terveydelliset syyt, laaja-alaiset oppimisvaikeudet sekä sosiaaliset että psyykkiset syyt. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa on tehty erityisopetuksen ja erityisen tuen kehittämistyötä jo vuosikymmeniä. Hyviä toimintamalleja on useita, joita voisi hyödyntää laajemminkin toisella asteella. Tässä julkaisussa esitellään joitakin malleja pääkaupunkiseudulla toimivan erityisammattioppilaitoksen kautta.

Live tarjoaa erityisen tuen koulutusta ja kokonaisvaltaista ohjausta

Ammattiopisto Live on pääkaupunkiseudun suurin ammatillinen erityisoppilaitos, jossa koulutetaan vuosittain suunnilleen tuhat opiskelijaa. Osana Invalidisäätiötä toimiva Live tunnettiin ennen Keskuspuiston ammattiopistona. Tarve ammatilliselle erityisopetukselle syntyi sotien jälkeen, kun taisteluissa haavoittuneita piti uudelleenkouluttaa ammatteihin. Sotainvalidien lisäksi koulutusta tarjottiin myös sotaleskille ja -orvoille. Ammattiopisto Livellä on yhdeksän toimipaikkaa ympäri pääkaupunkiseutua ja Espoon Puustellinkallioon on rakentumassa upouusi toimipaikka, joka avataan vuonna 2020. Liven koulutukset koostuvat ammatillisista perustutkinto-, lisä- ja valmentavista koulutuksista. Henkilökunnan määrä on noin 400, eli kyseessä on varsin merkittävä toimija alallaan.

Ammattiopisto Liven rinnalla toimiva Live Palvelut toimii kokonaisvaltaisella otteella tarjoamalla palveluja sekä yksilöasiakkaille että työnantajille. Kun ydinosaamista ovat erityisen tuen tarpeet, palvelut on luonnollisesti kohdennettu samalle viiteryhmälle. Yksilöille tarjottavia palveluja ovat muun muassa ammatillinen kuntoutus, kuntouttava työtoiminta sekä työkyky- ja työhönvalmennuspalvelut. Erityisen mielenkiintoiselta vaikutti Live Polku -valmennus, joka kestää enintään kolme kuukautta. Valmennuksen aikana jokaiselle asiakkaalle tehdään yksilöllinen ja mahdollisimman realistinen valmennussuunnitelma. Siinä tarjotaan mahdollisuus työkokeiluihin tai eri ammattialoille tehtäviin tutustumisiin ja erilliseen urasuunnitteluun. Tarvittaessa asiakas voi osallistua työ- ja toimintakykykartoitukseen ja/tai osaamisen ja oppimisvalmiuksien kartoituksiin.

Työelämälle Live Polku tarjoaa täydennys- ja korttikoulutuksia sekä valmennuksia, kartoituksia ja työohjauspalveluja. Kysyntää on tällä hetkellä etenkin työpaikkaohjaajakoulutukselle erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamisen näkökulmasta.

Hankkeet opinnollistamisen apuna

Liven ammatillinen erityisopettaja Marjut Nyström on ollut mukana Hävikistä tutkintoon -hankkeessa, jossa opiskelijan työvaltaisessa ympäristössä hankittua osaamista on tunnistettu ja dokumentoitu. Tällainen opinnollistaminen tarkoittaa paitsi osaaminen tunnistamista, myös sen vertaamista ammatillisen tutkinnon perusteisiin (Opinnollistaminen, n.d.).

Yhteistyökumppanina toimiva Ravintola Loop on ollut Liven opiskelijoiden oppimisympäristönä vuosina 2018–2019. Ravintola sijaitsee entisen Lapinlahden sairaalan alueella mielisairaalana toimineessa rakennuksessa. Miljöö Hietaniemen hautausmaan vieressä on viehättävä ja alueelta löytyy myös taidetta ja käsityöläisten töitä sekä Lähteen kahvila.

Hankkeen osallistujat ovat työskennelleet ravintola-alan työtehtävissä ja saavuttaneet osaamista ravintola- ja catering-alalla. Tutkinnon osat, joissa osaamista on saavutettu, ovat ravitsemispalveluissa toimiminen (20 osaamispistettä) ja annosruokien valmistus (25 osaamispistettä).

Hankkeen aikana opiskelijat ovat suorittaneet näyttöjä ja hankkineet osaamista osaamistodistusta tai hygieniapassia varten ja erityisen tärkeässä roolissa on ollut työelämätaitojen opettelu. Hankkeen osallistujat ovat olleet vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, maahanmuuttajia sekä Ammattiopisto Liven opiskelijoita, joilla opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Ravintola Loop on ollut osallistujille mieleinen ja rento oppimisympäristö.

Paitsi opiskelijoille, myös opettajalle on uusi yhteistyömuoto tuonut työhön lisäarvoa yhteistyön tiivistämisessä työpaikan kanssa ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen kehittämisen näkökulmasta. Ammattiopisto Liven periaatteena on tukea opiskelijaa vahvuudet edellä. Tehtävänä on etsiä keino opiskelijoiden yksilölliseen tukemiseen, joilla mahdollistetaan työelämälähtöinen opiskelu ja työllistymisen tukeminen. Vaativa erityinen tuki näkyy opiskelijavalinnasta asti koko opintojen läpi aina ammattiin valmistumiseen ja jatkopolkuun saakka. Tällainen työ vaatii sitoutumista ja moniammatillista yhteistyötä ja tärkeimpänä asiana pidetään opiskelijan kohtaamista. (Nyström, 2019)

Vaativan erityisen tuen opiskelijoiden tarpeet vaihtelevat ja ovat yksilöllisiä. Joku tarvitsee rajoja, toinen kannustamista ja itsetunnon vahvistamista, kolmas struktuuria päivään ja työympäristöön. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä myös Ammattiopisto Livessä on lisääntynyt tutkinnon osien suorittaminen. Muutaman tutkinnon osan työtehtävillä voi työllistyä hyvin. Myös koulutussopimuspaikat ovat myös tärkeässä roolissa, koska niistä on löydettävä tavallisilta työpaikoilta ne työtehtävät, joita Liven opiskelijat pystyvät tekemään.

Ammatillisen koulutuksen muutosvaihe koettelee välillä sekä opiskelijoita ja opettajia, mutta Ammattiopisto Live on yrittänyt pysyä muutoksessa mukana. (Nyström, 2019)

”Paras palkinto opettajalle on, kun hän näkee opiskelijansa ammatillisen kasvun. Erityisesti mieltä lämmittää, kun vuosien päästä törmää koulutussopimuspaikalla haastavimpaan opiskelijaan, joka moikkaa iloisesti ja ryhtyy ohjaamaan nykyistä opiskelijaa. Olen etuoikeutettu, kun saan tehdä näin upeaa työtä.” (Marjut Nyström)

13.9.2019 Korjattu tekstistä “Osana Orton Invalidisäätiötä toimiva Live” muotoon “Osana Invalidisäätiötä toimiva Live”.

Lähteet

Nyström, M. (2019). Haastattelu, toukokuu 2019. Ammattiopisto Live.

Opinnollistaminen. (n.d.). Haettu 6.9.2019 osoitteesta http://opinnollistaminen.blogspot.com

Kirjoittaja

Marko Kallionpää toimii asiantuntijana ja kouluttajana ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa.

Viittausohje:
Kallionpää, M. (2019). Ammattiopisto Live näyttää esimerkkiä vaativan erityisen tuen käytänteissä. HAMK Unlimited Professional 10.9.2019. Haettu [pvm] osoitteesta https://ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/vaativan-erityisen-tuen-kaytanteet

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

From waste to taste »
Print Friendly, PDF & Email

Tags:  ammatillinen koulutus erityinen tuki ohjaus opinnollistaminen työelämälähtöisyys
Previous Post
Hämeen ammattikorkeakoulun energiankäyttö tarkastelussa
Next Post
Background of energy politics in Finland
You might also like


More Story
Hämeen ammattikorkeakoulun energiankäyttö tarkastelussa
Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti tulisi käyttää uusiutuvaa energiaa fossiilisten polttoaineiden sijaan. Paikallisen,...